Lapkričio žąsys

Kadais senovės Romą, sako, išgelbėjo žąsys: priešams sėlinant, ėmusios gagenti, taip visą netikėtumą sugadindamos. Niekas nepasakys, kiek čia tiesos.
Tiesa ta, kad 1934 metų lapkričio 19 dieną einantis docento pareigas Zenonas Ivinskis gavo pareigą gelbėti Lietuvos rinkos padėtį. Patsai rektorius Mykolas Remeris liepė.
Paliepimas buvo aiškus: Vokietijai atsisakius pirkti lietuviškas žąsis, „tenka ir Vytauto Didžiojo Universiteto tarnautojams prisidėti prie žąsų realizavimo“. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Spalio 31-oji – Reformacijos pradžia

Liuterio Biblija, 1545

Liuterio Biblija, 1545

Reformacijos pradžia laikomi 1517-ieji metai, kai Vitenbergo teologijos profesorius ir vienuolis Martynas Liuteris spalio 31 d. paskelbė 95 tezes ir kartu su laišku jas nusiuntė savo arkivyskupui į Maincą. Jomis Liuteris kvietė į disputą dėl bažnyčios ateities. Tezės buvo parašytos lotyniškai, jas išspausdino spaustuvininkas Johanas Grünenbergas. Vėliau šios tezės buvo perspausdintos daugelyje miestų ir visuotinai paplito. Reformacija negrįžtamai pakeitė ne tik pačią Bažnyčią, bet ir visos Europos istoriją ir kultūrą. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Cypė, kapinės ir baudos: kaip katalikai su protestantais bylinėjosi

Komisarų teismo dekretas. 1785 birželio 30. LNMMB RKRS F93-965

Ponas Bžozovskis, katalikas, Nemunėlio Radviliškio kapinėse buvo palaidotas 1785 metų balandžio 11 dieną. Į paskutinę kelionę išlydėjo klebonas, jo mylista Pranciškus Rubavičius ir parapijiečiai. Tačiau istorija čia tik prasideda. Kapinės – Nemunėlio Radviliškio evangelikų atstovas Adomas Zabiela galėjo prisiekti – priklausė evangelikams. Veltui evangelikų bendruomenė prašė katalikų nelaidoti: palaidojo ir dar kryžių pastatė. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Komentarų: 1

Lietuvių skrydį per Atlantą prisimenant

Dokumentus įdomu skaityti: matai aiškią (ar kreivoką…) rašyseną, įžiūri antspaudus, vandens ženklus – atrodytų, gali akimirkai gyventi ta epocha. Su fotografijomis sudėtingiau.
1933 nežinomas žmogus pabaigė formuoti foto labumą. Gana didelį, kietais mediniais viršeliais įrištą. Titulinį lapą papuošė dviejų vyrų nuotraukos, Trispalvė, Vytis ir užrašas „1933 N.Y. Kaunas“, „Darius Girėnas“. Gretimame lape – jau plačiau: „Pirmas didviryškas skridimas. Neu-York Kaunas“. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Be buožės, fejerverko ir baliaus: studentas 1820 m. Vilniuje

Vilniaus universitetas (iš portalo E-paveldas)

Studijos – rimtas užsiėmimas, daug pinigų ir laiko reikalaujantis. Dar jaunystė, trokštanti pramogų, o studijoms tos pramogos gali trukdyti. Kaip tai suderinti – retas atsakys.
1820 m. Vilniaus universiteto vadovybė nusprendė atsakyti. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Oskaras Milašius –140-osios gimimo metinės

Prieš 140 metų, 1877 m. gegužės 28 d., Mogiliovo gubernijoje, Čerėjos dvare gimė lietuvių kilmės prancūzų poetas, filosofas–mistikas, Lietuvos diplomatas Oskaras Milašius.
1889 m. išvežtas mokytis į Paryžių. Sėkmingai baigęs licėjų, Luvro ir Rytų kalbų aukštosiose mokyklose Milašius studijavo žmonijos priešistorę, finikiečių ir asirų meną, hebrajų kalbą, rytų epigrafiją, skaitė prancūzų, anglų, vokiečių, lenkų poetų eiles ir pats mėgino kurti. Be to, Milašius domėjosi kabala (mistine žydų tradicija), ėmė skaityti Bibliją. Daug dirbdamas tapo įvairiapusiu eruditu, intelektualiu mąstytoju, originalia kūrybinga asmenybe.
Savo tėvynei Oskaras Milašius sutiko padėti sunkiausiu momentu. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Faksimilinis leidinys „Pranciškaus Skorinos knygų paveldas“

Prieš 500 metų Pranciškus Skorina (apie 1490 – apie 1551) Prahoje išleido pirmąją knygą bažnytine slavų kalba – Rusėniškąją Bibliją. Kartu tai buvo ir pirmoji spausdinta knyga Rytų slavų kraštuose. Vėliau Vilniuje jis išleido dar dvi knygas – 1522 m. pasirodė Mažoji kelionių knygelė, o 1525 m. – Apaštalų darbai ir laiškai (Apaštalas). Šiuo metu pasaulyje žinoma apie 300 P. Skorinos knygų egzempliorių, kurie saugomi Baltarusijos, Lietuvos, Lenkijos, Anglijos, Vokietijos, Danijos, Slovėnijos, Rusijos ir Ukrainos bibliotekose bei muziejuose. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Apie žymų lietuvių kalbininką

Kaip bebūtų keista, bet lietuvių kalbą pirmieji pradėjo tirti ne lietuviai, o kitų tautų kalbininkai. Lietuvoje iki XIX a. pabaigos kalbininkų nebuvo, kalbą tyrė kitų sričių specialistai – Antanas Juška, Antanas Baranauskas ir kiti. Tarp tokių tyrinėtojų buvo ir Kazimieras Jaunius.
Kazimieras Jaunius (1848–1908) gimė Šilalės r. Lembo kaime, mokėsi Telšių progimnazijoje ir Kauno gimnazijoje. Studijuodamas Kauno kunigų seminarijoje, klausė Antano Baranausko (jis ir paskatino domėtis kalba) paskaitų. 1875 m. įšventintas kunigu. Vėliau studijas tęsė Peterburgo dvasinėje akademijoje. Grįžęs į Lietuvą, dėstė Kauno kunigų seminarijoje, vėliau paskiriamas Kazanės klebonu. Nuo 1898 m. – Peterburgo dvasinės akademijos lotynų, graikų, vėliau ir hebrajų kalbų profesorius. Ten dirbo iki mirties. Palaidotas Kauno miesto kapinėse, 1914 m. jam pastatytas antkapinis paminklas (skulpt. Antanas Aleksandravičius), vėliau palaikai perkelti į Petrašiūnų kapines.
Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Balandžio 27-oji – Mikalojaus Radvilos Rudojo mirties diena

Merkė tuomet Radvila, išbalęs kaip mirštanti gulbė,
baltas blakstienas, kurias jau gyvybės šiltis paliko,
ir jo nuilsus galva nusviro nuo marmuro kaklo.
Ką bepridėčiau apie žavėjusias šitaip Senatą
lūpas? Jos buvo mirties būsimos išblukintos irgi.
Baimės akim sklidinom į dangų pažvelgęs, senelis
kreipėsi į Dievą dangaus viešpatystėj ir dangui žvaigždėtam
meldės dar ilga malda už tėvynę ir savo karalių: Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Kas lėkštėn nesudėta

Žemaičių kunigų seminarijos 1844-1871 m. maisto produktų apskaitos knyga

Lietuvos nacionalinės bibliotekos fondai leidžia sužinoti, kuo maitinosi kunigų seminarijos auklėtojai ir auklėtiniai. Tam mums padės Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugoma mėsos ir pieno produktų registracijos knyga (F90–359). Tad pasidairykime, ką valgė esami ir būsimi kunigai 1867–1870 metais. Mėsą svėrė rusiškais svarais (apie 409 g), pieno produktus gorčiais matavo (apie 4 l), už prekes rubliais mokėjo (1 rublis – apie 10–18 eurų). Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Komentarų: 1