Iš Lituanikos fondų: LKB kronika

LKB kronika1972 m. kovo 19 d. pogrindžio sąlygomis Lietuvoje išleistas pirmasis „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ numeris. Gražus 40 metų jubiliejus buvo minėtas pernai. Bet tikrai verta prisiminti šią datą, nes LKB kronika – tai bene šviesiausias nesmurtinio pasipriešinimo puslapis XX a. Lietuvos istorijoje. Nors intensyviai persekiojama, LKB kronika buvo leidžiama iki 1989 m. kovo 19 d. Per 17 metų buvo išleistas 81 numeris, paskelbta apie 5000 tikinčiųjų diskriminavimo atvejų ir kitų su žmogaus teisių pažeidimais susijusių faktų. Kroniką leido Lietuvos kunigai bei disidentai, o ją platinant dalyvavo daugybė įvairių asmenų. Tektų vardinti ilgą sąrašą. Tad paminėsim pirmąjį leidinio redaktorių kunigą Sigitą Juozą Tamkevičių ir kunigą Joną Borutą, kuris perėmė vadovavimą leidybai po S. J. Tamkevičiaus suėmimo. Pati LKB kronika taip apibūdino savo bendradarbius: „Jei prieš 10 metų LKB Kronika turėjo vos kelis bendradarbius, tai šiandien jų labai daug ir Tėvynėje, ir už jos ribų. <…> Daugumos bendradarbių pavardžių LKB Kronika nežino, bet jaučia jų moralinį artumą“. (1) Suprantama, kad Lietuvoje Kronika buvo platinama ypač sunkiomis ir pavojingomis sąlygomis. Mažai kas žinojo, kaip atrodė originalus Kronikos numeris. Mašinraščio kopijos, kurių tituliniame puslapyje buvo spausdinamas šūkis „Perskaitęs, duok kitam!“, ėjo iš rankų į rankas ir tai dažniausiai buvo nuorašų nuorašai. LTSR KGB 1984 m. rugpjūčio 6 d. TSRS KGB nurodė, kad pagal iškeltas baudžiamąsias bylas dėl LKB kronikos leidybos ir platinimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti 23 asmenys, 63 asmenims buvo taikytos „profilaktinės priemonės“, bet Kronika buvo leidžiama ir platinama toliau. (2)

1972-73 m. pro geležinę uždangą į laisvąjį pasaulį prasiveržusi LKB kronika pasklido plačiai. Ji pasiekė ir lietuvių išeivius. Pirmieji LKB kronikos numeriai buvo perduodami per rusų disidentus Čikagoje leidžiamam dienraščiui „Draugas“. LKB kronikos skelbimu užsienyje rūpinosi Lietuvių katalikų religinė šalpa Niujorke ir „LKB kronikoms leisti sąjunga“ Čikagoje. Buvo pasirūpinta ir Kronikos vertimu į kitas kalbas. Be dešimties Kronikos tomų lietuvių kalba, yra išleisti trys tomai ispanų ir du tomai anglų kalbomis. Kronika buvo versta ir į vokiečių, prancūzų, italų kalbas. Paskleista Vakaruose informacija radijo bangomis grįždavo į Lietuvą: tuometinės Lietuvos gyventojams atsirado galimybė susipažinti su Kronikos tekstais, klausant „Vatikano radijo“, „Amerikos balso“, „Laisvosios Europos“ ir kt.

Sunku pervertinti LKB kronikos reikšmę. Ji buvo iš karto suprasta ir įvertinta savų ir svetimų tarpe. Kronika buvo apibūdinama, kaip svarbus naujas žinių šaltinis apie Lietuvą. Su jos pasirodymu Vakaruose buvo užpildyta buvusi spraga. Čia neturime galimybės surašyti atgarsių, kuriuos ji sukėlė spaudoje. Tik išsami bibliografija galėtų parodyti pilną vaizdą apie Kronikos paplitimą ir reikšmę pasaulyje. 1987 m. kovo 19 d. Vašingtone, iškilmingai minint LKB kronikos leidybos sukaktį JAV prezidentas Ronaldas Reiganas, sveikindamas minėjimo dalyvius, pabrėžė leidinio vaidmenį informuojant pasaulį apie padėtį Lietuvoje ir jo indėlį į žmogaus teisių ir laisvių judėjimą. (3) Kroniką yra įvertinę daugelis iškilių asmenybių. 1995 m. Lietuvos Jungtinių Tautų asociacija ir Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija pristatė LKB kroniką Nobelio taikos premijai ir vieną rekomendacijų buvo davęs Nobelio premijos laureatas poetas Česlovas Milošas. (4)

 Eglė Karalienė

Besidomintiems leidiniai Lituanikos fonde:

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika = Chronicle of the Catholic Church in Lithuania : pogrindžio leidinys. – Chicago (Ill.) : L.K. Religinės Šalpos Rėmėjai, 1974-1997.

The Chronicle of the Catholic Church in Lithuania : underground journal of human rights violations / translated and edited by Nijolė Gražulis. – Chicago (Ill.) : Loyola Univ. Press, 1981-1989.

Cronaca della chiesa cattolica in Lithuania : la lotta dei lituani per la propria identità di popolo / a cura Pietro I. Monti ; traduzione dal lituano di D. Mincevičius. – Milano : La Casa di Matriona, 1976-.

Cronica de la Iglesia Catolica de Lituania : acontecimientos recopilados y publicados por la prensa clandestina de Lituania / [ilustraciones: Sor Mercedes]. – Chicago (Ill.) : Loyola University Press, 1979-1984.

• • •

(1) L.K.B. kronikos dešimtmetis, 1972-1982 / Kajetonas J. Čeginskas; Lietuvių kultūros Institutas. – Lampertheim: Lietuvių kultūros institutas, 1983. – P.19

(2) Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai – 40 / Povilas Girdenis. – Iliustr. // Mūsų pastogė. – 2012, kovo 28, p. 6-7.

(3) Ten pat.

(4) Lietuviškas pogrindžio leidinys – Nobelio taikos premijai : [Apie Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pristatymą premijai] – iliustr. // Europos lietuvis. – 1995, Bal. 8-14 (Nr. 15), p. 2.