Lituanikos kolekcijoje – naujas R. Šerelytės romanas

Dažnai atsitinka taip, kad apie naujai pasirodžiusią knygą, žurnalą ar kitą leidinį, kuris tiesiog privalo būti mūsų fonduose sužinome tik iš spaudoje pasirodančių to leidinio pristatymų.

Šįkart, skaitydami nepaprastai vertingą ir informatyvų dienraščio Draugas kultūrinį priedą (paprastai pirma perskaitome jo internetinį variantą, nes spausdintas mus pasiekia šiek tiek vėliau) pasidžiaugėme dideliu rašytojos Renatos Šerelytės (ji yra ir minėto kultūrinio priedo redaktorė) pasiekimu – už romaną „Mėlynbarzdžio vaikai“ ji pelnė tarptautinę premiją „Bank Austria Literaris“. O dar labiau mus nudžiugino pati rašytoja, mielai sutikusi padovanoti bibliotekai vokiškąjį 2010 m. pasirodžiusį šios knygos vertimą, kurį ir įvertino kompetentinga austrų komisija.

Tad dabar savo skaitytojams galime pasiūlyti R. Šerelytės romaną „Mėlynbarzdžio vaikai“ vokiškai bei straipsnį apie prestižinės premijos laureatę.

Dar keletas istorijų…

Turbūt niekada nenustosime stebėtis likimų vingiais mūsų tautiečių, savo noru ar likimo valia toli nublokštų nuo tėvynės.

Naujausiame dienraščio Draugas kultūriniame priede publikuojami net du straipsniai šia tema :
Silvija Vėlavičienė pristato Leono Stepanausko knygą „Paviliojo Islandija: Teodoro Bieliackino pėdsakais“ bei Aldonos Žemaitytės pokalbis su Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktore Aldona Ruseckaite apie naujausią jos kūrinį – knygą–albumą „Petras Babickas. Archyvai“.
Malonaus skaitymo…

Netektis

2010 m. gruodžio 30 d. netekome ištikimo bičiulio, nuolatinio mūsų bendradarbio, Čikagos knygnešio Kazio Rožansko. 2001 m. grįžęs gyventi į Lietuvą ir apsistojęs Vilniuje, jis nuolat užsukdavo į Lituanikos skyrių nešinas pluoštu savo prenumeruojamos lietuvių išeivių spaudos, taip ištisą dešimtmetį padėdamas mums kaupti Draugo, Dirvos, Mūsų pastogės, kitų periodinių leidinių kolekciją.

Plačiau apie žinomą lietuvių išeivijos visuomenininką.

Spaudos naujienos: apie lietuvių mokslininkų pasiekimus užsienyje

Smagu, kad žiniasklaida vis dažniau dėmesį atkreipia ne tik į vadinamojo „penktojo puslapio“ lietuvių pasiekimus, bet garsina ir vienoje ar kitoje mokslo srityje pasižymėjusius mūsų tautiečius. Šį kartą siūlome skaityti Delfi portale skelbtą straipsnį apie lietuvių mokslininkės Lauros Manelytės ir jos kolegų atradimą genetikos srityje. 

Su šios ir kitų mokslininkų publikuotais mokslo darbais taip pat galima susipažinti Nacionalinės bibliografijos duomenų banke, į kurį informacija atrenkama iš bibliotekoje gaunamos spaudos bei iš prenumeruojamų duomenų bazių.

Straipsnis apie sudėtingus lietuvių – politinių emigrantų – likimus

Penki sovietinės okupacijos dešimtmečiai Lietuvos bei kitų Baltijos šalių istorijoje buvo pažymėti ir mūsų tautiečių bandymais prasiveržti pro „geležinę uždangą“ į laisvąjį Vakarų pasaulį. Suprantama, kad Simo Kudirkos, Jono Pleškio, tėvo ir sūnaus Brazinskų, Vlado Šakalio istorijos Sovietų Sąjungoje nebuvo garsiai aptarinėjamos, tačiau užsienio žiniasklaida pasistengė šiuos įvykius išsamiai nušviesti. Rekomenduojame perskaityti K. Šalavėjaus straipsnį Politinių pabėgėlių sukaktys, primenantį kelių dešimčių metų istorijas.

Susidomėjusieji pasakojimu Lituanikos skyriaus fonde taip pat ras išsamiai šiuos įvykius ir žmones atspindinčių autentiškų to meto publikacijų lietuvių išeivijos spaudoje ar atskirais leidimais išėjusių knygų. Informacijos apie tai teiraukitės Lituanikos skaitykloje!

Naujas leidinys filatelijos mėgėjams – „Lituania“

LNB Lituanikos skyriaus fondai pasipildė naujai įsigytu leidiniu „Lituania“, kuris ypač sudomins Lietuvos filatelijos mėgėjus.

Tai Vokietijos filatelistų 1994 m. įkurtos tyrinėjimų draugijos „Lietuva“ periodinis leidinys, išeinantis du kartus per metus. Draugijai be Vokietijos filatelistų taip pat priklauso nariai–korespondentai iš Australijos, Danijos, Olandijos, Lietuvos ir kitų pasaulio šalių.
Biuletenį nuspręsta leisti, siekiant publikuoti draugijos narių tyrimų rezultatus – naują ir istorinę informaciją apie Lietuvos pašto ženklus, vokus, antspaudus bei straipsnius, nušviečiančius Lietuvos pašto ir filatelijos istoriją. Visus iki šiol išėjusius 34 šio informatyvaus leidinio numerius mūsų bibliotekai dovanojo žurnalo redaktorius Bernhardas Felsas.

Tikimės, kad šį leidinį atras kito mūsų fonduose saugomo ir pamėgto Čikagoje, JAV, leidžiamo filatelistų draugijos „Lietuva“ biuletenio skaitytojai.