Bronius Nainys: dirbti Lietuvai

bronius nainysBronius Nainys gimė 1920 metais lapkričio 15 dieną Grikpėdžiuose, Pašvitinio valsčiuje. 1939 m. baigė Linkuvos gimnaziją, 1943 m. – mechanikos inžineriją Vytauto Didžiojo universitete, vėliau mokslus tęsė Ilinojaus technologijos institute. B. Nainys – aktyvus Lietuvos antinacinio ir antitarybinio pasipriešinimo dalyvis 1940-1944 m. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1950 m. apsigyveno JAV. Aktyvus JAV lietuvių bendruomenės veikėjas. 1967-1970 m. JAV LB krašto valdybos pirmininkas, Mokslo ir kūrybos simpoziumų iniciatorius ir organizatorius. 1973-1978 m. ir 1992-1997 m. –  Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas. 1973-1978 m. ir 1981-1998 m. žurnalo „Pasaulio lietuvis“ vyriausiasis redaktorius. Buvęs „Pasaulio lietuvio“ redaktorius iki šiol aktyviai reiškiasi spaudoje, rašo kritinius straipsnius. B. Nainys apie darbą leidinyje:

„<…> tas redagavimo darbas man buvo labai sunkus, nes jį turėjau atlikti tik nuo savo tarnybos atliekamu laisvalaikiu, kurio dalis dar buvo skiriama ir kitiems PLB valdybos pirmininkui tenkantiems uždaviniams vykdyti, tačiau jaučiu, kad šį savo įsipareigojimą įvykdžiau, ir mano redagavimo metu Pasaulio Lietuvis nei bendradarbių, nei skaitytojų, nei rėmėjų nenuvylė. <…> O nuolat didėjantis bendradarbių ir prenumeratorių skaičius ir gausios aukos liudijo, kad Pasaulio Lietuvis savo uždavinį atlieka. O tai, kad ir sunkų darbą, darė jau ir maloniu“.

Pasaulio lietuvis, 1978, nr. 45, p. 1281 > http://www.epaveldas.lt/vbspi/biSerial.do?biRecordId=97436