„Rabinas“ Juozas Neverauskas

Parengė Dalia Cidzikaitė


Vienas iš Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomų dr. Antano Kučo knygos Shenandoah lietuvių Šv. Jurgio parapija / St. George‘s Parish Shenandoah, PA, išleistos 1968 m. tėvų pranciškonų spaustuvėje Brukline parapijos deimantinio jubiliejaus proga, egzempliorių yra su autografu: „Petrukui: Pagarbos ženklan. – Rabinas J. Neverauskas.“

Žinant, kad knygą dovanojęs Neverauskas (1908.09.30 Mainersvilis, JAV – 1996.01.13) buvo katalikų kunigas, frazė „Rabinas J. Neverauskas“ skamba kaip oksimoronas. Kun. Neverauskas, 1977 m. tapęs prelatu, niekada nebuvo perbėgęs į judaizmą išpažįstančiųjų gretas. Nuo 1939 m. įvykusio įšventinimo į kunigus Neverauskas dirbo Katalikų Bažnyčios ir lietuvių katalikų Amerikoje labui. Dešimt metų jis dirbo vikaru Šv. Rapolo amerikiečių parapijoje Filadelfijoje, nuo 1948 iki 1951 m. buvo seniausios lietuvių Amerikoje Šv. Jurgio parapijos Šenandoa (angl. Shenandoah), 1951–1955 m. Šv. Vincento Pauliečio parapijos Žirardvilyje (Girardville), 1955–1964 m. Šv. Liudviko parapijos Maizevilyje (Maizeville) vikaras. 1964–1970 m. ėjo klebono pareigas Švč. Širdies parapijoje šiaurės Filadelfijoje, o 1970–1983 m. sugrįžo klebonauti į Šv. Jurgio lietuvišką parapiją.

Amerikoje gimęs kunigas, pirmosios lietuvių emigracinės bangos, kurios didžioji dalis apsigyveno Pensilvanijos valstijos angliakasių rajonuose, palikuonis, vienoje iš JAV radijo stočių rengė laidas lietuviams, kasmet rengiamų Pensilvanijos „Lietuvių dienų“ programas naudojo informacijai apie Lietuvos okupaciją ir jos istoriją tarp amerikiečių skleisti. Šv. Jurgio parapijoje įsteigtuose kursuose jis keletą metų mokė Lietuvos istorijos ir kalbos.

Gal būti, jog LNB saugomos Kučo knygos (kurios lietuviškus tekstus į anglų kalbą išvertė kun. Neverauskas) egzemplioriaus savininkas „Petrukas“ buvo kunigo mokinys, jam klebonaujant Šv. Jurgio parapijoje. O žodį „rabinas“ kun. Neverauskas pavartojo kaip norą pabrėžti savo, kaip katalikų tikėjimo mokytojo, statusą ir vaidmenį jaunojo „Petruko“ brendime.