Lietuviai Pietų Amerikoje (Peru, Čilė, Paragvajus)

south_america_pol98Peru lietuvių bendruomenė visai negausi. XX a. pradžioje į Peru atkeliavo lietuviai dvasininkai. „Lietuvių enciklopedijoje“ rašoma1, jog čia misionieriais dirbo kunigai saleziečiai: Juozas Augustaitis, Kazys Inkrata, Kazys Girnius. 

Pirmuoju lietuviu, atvykusiu į Čilę, laikomas Ignas Domeika – mineralogas, chemikas, įvairių mokslo draugijų narys, Santjago universiteto rektorius, pasaulinį pripažinimą pelnęs mokslininkas. Ignas Domeika į šalį atvyko XIX a. viduryje. Kiti lietuviai, apsigyvenę Čilėje, buvo dvasininkai saleziečiai. Tėvai saleziečiai rūpinosi pastoracijos reikalais, išleido keletą leidinių apie kitus dvasininkus. 1947 m. į šalį atvyko keletą tremtinių šeimų, kurios ilgainiui pasklido po Čilę. Tai daugiausia buvo amatininkai ir žemdirbiai. Visa lietuviška veikla Čilėje susitelkė Santjago katedroje ir universitete. Atvykę į Čilę lietuviai studijavo universitete ispanų kalbą, istoriją, teologiją. Yra žinių, jog Santjago universitete dėstė lietuvis Julius Kakarieka2. 1949 m. Čilėje išleidžiama T. Angelaičio (tikr. vardas Titas Narbutas) knyga „Stalin e Hitler en Lituania”. Knygoje pasakojama apie vokiečių bei sovietų okupacijas, rezistencinį judėjimą, katalikų bažnyčios persekiojimus Lietuvoje.

Lietuvių pėdsakų kitose Pietų Amerikos šalyse beveik neaptinkama. Šiek tiek yra žinių apie Paragvajuje gyvenusius lietuvius. „1934 metais Enkarnasiono apylinkėse (Paragvajaus respublika) buvo mėginta sukurti žemės ūkio koloniją „Baltika“, kurią sudarė emigrantai iš Lietuvos. Iškirtę mišką ir išdeginę kelmynus, kolonistai pradėjo auginti ryžius, kukurūzus, mansioką ir kitus tenykščius augalus, bet nepalankios klimatinės sąlygos ir kitos priežastys privertė daugelį bėgti, paliekant įdėtą darbą. Taip Paragvajuje lietuvių kolonijų nesidarė3.

Deimantė Žukauskienė

1 Lietuvių enciklopedija, T. XXII. Bostonas: 1960, p. 337.

2 Lietuvių enciklopedija, T. IV. Bostonas: 1960, p. 192.

3 Petras Ulevičius „Pietų Amerikos lietuviai“. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960, p. 105.