Atsisveikinant su lietuvių kultūrinio paveldo išeivijoje puoselėtoju Stenliu Balzeku jaunesniuoju


2009 metais Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija Balzeko lietuvių kultūros muziejų apdovanojo garbės ženklą „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“. „Lithuanian Museum Review“, 2009 (226), balandis-birželis.

Verslininkas, visuomenės veikėjas, muziejininkas, mecenatas, Lietuvos Respublikos garbės konsulas Floridos valstijoje Stenlis (Stanley) Balzekas jaunesnysis (1924–2020) į lietuvių išeivijos ir Lietuvos istoriją įeis kaip lietuvių kultūrai, ypač muziejiniam paveldui, nusipelnęs žmogus.  

Balzekas gimė 1924 m. spalio 8 d. Čikagoje. 1950 metais De Paulo universitete Čikagoje apgynęs magistro laipsnį, tais pačiais metais tapo 1919 metais tėvo Stenlio Balzeko vyresniojo įkurtos bendrovės „Balzekas Motor Sales“ prezidentu. Ir nors verslas sekėsi, vietoj to, kad jį plėstų, Stenlis Balzekas jaunesnysis žengė neįprastą žingsnį – 1966 metais pietinėje Čikagos dalyje jis įkūrė lietuvių kultūros muziejų, ilgainiui tapusį ne tik Čikagos, bet visos Amerikos lietuvių kultūros centru, ne vienos lietuviškos organizacijos namais. Be jokios abejonės, meilę lietuvybei ir lietuviams jau Amerikoje gimusiam sūnui įskiepijo tėvai, ypač tėvas Balzekas vyresnysis, kuris, Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, į Ameriką atsikvietė net 354 dipukų šeimas.

Savo vizija ir užmojais Balzekas jaunesnysis priminė kitą JAV lietuvį numizmatą ir muziejininką Aleksandrą Mykolą Račkų (1893–1965), kuris 1940 m. Čikagoje įsteigė Lituanistikos muziejų ir kuriam savo laiku priklausė didžiausia pasaulyje lietuviškos numizmatikos kolekcija.

Būdamas pirmosios lietuvių emigracinės bangos Amerikoje palikuonis, po savo įkurto muziejaus stogu Balzekas jaunesnysis stengėsi burti ne tik naujausią, Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių, bet ir senąją lietuvių išeiviją, suteikti galimybę lietuviams Amerikoje švęsti lietuviškas šventes, puoselėti savo senelių ir tėvų tradicijas. Jau ne vieną dešimtmetį muziejuje organizuojami velykinių kiaušinių marginimo ir karpinių karpymo užsiėmimai, veikia nuolatinė JAV lietuvių istorijai skirta ekspozicija, knygos mylėtojų klubas, Moterų gildija, genealogijos centras, biblioteka. Paskutiniaisiais metais kas mėnesį muziejuje vykdavo bent penki renginiai: nuo lietuviškų organizacijų susitikimų, labdaros renginių, pokylių iki paskaitų ir naujausių knygų apie Lietuvą pristatymų. Kasmet rudenį muziejuje yra pagerbiamas „Metų žmogus“, dukart per metus Balzeko muziejus organizuoja pažintines-turistines keliones į Lietuvą, kuriose gausiai dalyvauja jau trečios ar net ketvirtos kartos Amerikos lietuviai. Nuo 1967 metų muziejus leidžia ketvirtinį žurnalą anglų kalba „The Lithuanian Museum Review“.

Šiandien Balzeko lietuvių kultūros muziejus, prieš ketverius metus paminėjęs 50 metų jubiliejų, yra didžiausias lietuvių kultūros muziejus už Lietuvos ribų. Ne veltui 2020 m. sausio 10 d. Čikagos laikraštyje „Chicago Reader“ paskelbto straipsnio antraštė skelbė: Balzeko lietuvių kultūros muziejus – Čikagos širdyje įsikūrusi maža dalelė Lietuvos.

Balzekas jaunesnysis aktyviai dalyvavo ir Čikagos miesto visuomeniniame gyvenime. Jis vadovavo JAV 200 metų sukakties minėjimo Tautybių komitetui ir Ilinojaus valstijos 150 metų minėjimui, 12 metų buvo Čikagos viešosios bibliotekos tarybos narys, Amerikos pramonės rūmų narys, priklausė Amerikos lietuvių demokratų partijai. 1990 metais jis įsteigė iki šiol aktyviai veikiantį Čikagos-Vilniaus miestų draugystės komitetą, buvo jo pirmininkas. Balzekas jaunesnysis apdovanotas Pavergtųjų tautų Eisenhowerio ir Amerikos revoliucijos dukterų medaliais, Amerikos žydų komiteto, Ilinojaus Žmogaus teisių departamento apdovanojimais. 1992 m. jam įteiktas Lietuvos Respublikos didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinas. Jo nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui Lietuva įvertino 2019 metais įteikusi jam aukščiausią LR kultūros ministerijos apdovanojimą – garbės ženklą „Nešk savo šviesą ir tikėk“. 


2017 metais Balzekas jaunesnysis susitiko su Čikagoje stažuotę atlikusiomis LNB darbuotojomis dr. Giedre Mileryte-Japertiene (k.) ir Jolanta Budriūniene.

Balzeko lietuvių kultūros muziejų su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka sieja sena draugystė. Ir nors ji niekada nebuvo įteisinta formaliai, kaskart lankydamasis Lietuvoje, Stenlis Balzekas jaunesnysis nepraleisdavo progos užsukti ir į biblioteką. Bibliotekos ryšys su Balzeko muziejumi buvo atnaujintas 2017 metais, Lietuvos nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimo departamento direktorei Jolantai Budriūnienei ir tuometinei Lituanistikos skyriaus vadovei dr. Giedrei Milerytei-Japertienei lankantis Čikagoje. Susitikimo su Balzeku jaunesniuoju metu buvo aptartos naujos bendradarbiavimo galimybės, teiktas bendras projektas. 

Lietuvos nacionalinės bibliotekos fonduose saugomi Balzeko muziejaus žurnalo „The Lithuanian Museum Review“ numeriai. Juos galima rasti ir interneto svetainėje Epaveldas.lt (https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003154471).


Parengė Dalia Cidzikaitė