Seminaras „Nacionalinės bibliotekos Lituanikos fondas: tyrimų ir informacijos sklaidos galimybės“

susitikimo dalyviaiRugpjūčio 28 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko seminaras-diskusija „Lituanikos fondas: tyrimų ir informacijos sklaidos galimybės“. Susitikimo pradžioje Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai Sandra Leknickienė pasveikino susirinkusius, įžangos žodį tarė Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė. Susitikime dalyvavo Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto l. e. p. dekanė. doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, Lituanikos skyriaus darbuotojai. Šio seminaro tikslas – supažindinti su įvairių mokslo šakų leidiniais, esančiais Lituanikos fonde, pasiūlyti tyrinėtinas sritis/ar preliminarias temas jauniesiems tyrėjamas, stiprinti ryšius su Lietuvos edukologijos universitetu. Lituanikos skaityklos vedėja Eglė Karalienė pristatė archyve esančius leidinius, pasakojančius apie 1918-1940 m. įvykius Lietuvoje. Fondo masyvas įvairiakalbis. Pateikiamos knygos prancūzų, anglų, vokiečių, lenkų kalbomis. Pranešėja išskyrė kelis tyrinėtinus laikotarpius (Lietuvos okupacija 1915-1918 m., Lietuva nepriklausoma valstybė, Vilniaus bei Klaipėdos klausimas), kuriuos gausiai atspindi Lituanikos fonde saugomi dokumentai. Tai žemėlapiai, lietuvių visuomenės ir politikos veikėjų bei užsienio autorių istorinės monografijos, fotografijų albumai. Dalis fondo dokumentų leidinių skirta tarpvalstybiniams santykiams, pavyzdžiui, Lietuvos santykiams su Baltijos šalimis.

Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė telkėsi į lituanistinę fondo dalį. Lituanikos fonde yra apie 10 tūkstančių knygų lietuvių ir užsienio kalbomis, užregistruota apie tūkstantis periodinių leidinių. Tyrėjų dėmesio laukia atskirų šalių, kontinentų, pavyzdžiui, Australijos, Pietų Amerikos visuomeninė-politinė, kultūrinė lietuvių išeivijos veikla. Atskiro žvilgsnio reikėtų kalbant apie literatūrinio gyvenimo raišką periodikoje ir lituanistinio ugdymo turinį išeivijoje.

Lituanikos skyriaus vyriausioji bibliografė Jolanta Garlaitė supažindino su bibliografiniais šaltiniais ir jų naudojimosi galimybėmis. Pranešimo autorė pristatė išeivijos bibliografinius leidinius po Antrojo pasaulinio karo, o taip pat ir atskirus svarbesnius bibliografų darbus ir pastaraisiais metais išleistus bibliografinius sąrašus, biuletenius, rodykles, kuriais patogu naudotis. Seminaro metu pristatytos Lituanikos skyriaus rengtos bibliografijos, skirtos kultūriniams leidiniams (žurnalams Metmenys ir Aidai), poeto, literatūrologo, vertėjo Tomo Venclovos bibliografija.

Seminaras užbaigtas bendra dalyvių ir pranešėjų diskusija. Nubrėžtos bendradarbiavimo gairės.

Viena mintis apie „Seminaras „Nacionalinės bibliotekos Lituanikos fondas: tyrimų ir informacijos sklaidos galimybės““

Komentarai uždrausti.