Lietuvių Susivienijimui Argentinoje – 100!

slaPasaulio lietuvių vienybės dieną be gausybės renginių verta paminėti  ir organizacijos Susivienijimas Lietuvių Argentinoje 100 metų jubiliejų.

Prieš I pasaulinį karą į Argentiną atvyko negausus būrelis lietuvių išeivių. Lietuviai emigrantai daugiausiai kūrėsi Buenos Airėse ir jos priemiesčiuose, tačiau lietuvių būta ir tolimoje Patagonijoje. Lietuviai, apsigyvenę tolimame krašte, ilgainiui pradėjo steigti įvairias kultūros bei savišalpos draugijas. 1909 m. Rosario mieste įsteigta draugija „Krivių-Krivaitis“, 1911 m Beriso mieste – „Vargdienis“ (dabartinis „Nemunas“), 1931 m. įkurta Mindaugo katališka draugija.

Susivienijimo organizacija atsirado iš pašalpinių draugijų, kurių tikslas buvo teikti pagalbą savo nariams ištikus nelaimei darbovietėse arba mirties atveju. Tai buvo labai svarbu, nes XX a. pradžioje emigrantų šeimos vietos įstatymai nesaugojo. 1914 metų liepos 12 dieną į steigiamąjį Susivienijimo Lietuvių Argentinoje posėdį susirinko 20 vyrų. Paskelbtas šūkis: „Visi lietuviai vienykitės į Susivienijima Lietuvių Argentinoje“. Šis šūkis sujudino lietuvius ir kituose Argentinos miestuose ir sulaukė atgarsio Šiaurės Amerikos lietuvių spaudoje. Pirmoji SLA valdyba:

A. Starevičius – pirminininkas

Pranas Stalioraitis – sekretorius

Ignas Šutinis – iždininkas

Greta šalpos veiklos ši draugija rūpinosi ir religiniais, tautiniais ir kultūriniais klausimais. Susivienijimas – lietuviška savišalpos ir kultūrinė draugija, kuri šiandien vis dar tebėra vienintelė tokio pobūdžio organizacija ne tik Argentinoje, bet ir visoje Pietų Amerikoje. Organizacija bendradarbiauja su „Mindaugu“, „Nemunu“, rengiami bendri minėjimai, kultūriniai vakarai.

Sveikiname!