Vaikams skirti leidiniai išeivijoje

Jau pirmosiomis dienomis Vokietijos DP stovyklose, pradėjus organizuoti lietuviškas mokyklas, iškilo vaikiškų spaudinių klausimas. Skaitinių stokos klausimą buvo bandoma spręsti įvairiais būdais: nurašinėjant ir dauginant ištraukas iš vieno kito atsivežto leidinio, verčiant populiariųjų autorių pasakas.

1945 m. vasarą, dar tebesiorganizuojant stovykloms, išleisti eilėraščių rinkiniai: Vytės Nemunėlio „Tėvų nameliai“, Leonardo Žitkevičiaus „Nemunėlio šnekos“, Jono Kuzmickio „Vieversėlis“. Periodinėje spaudoje atsirado skiltys, skirtos mažiesiems. Tais pačiais metais išėjo ir pirmieji stovyklų laikraštėliai vaikams: „Mažųjų pasaulis“, „Mūsų balselis“, „Vieversėlis“, „Gimtinės žiburėliai“. 1946-1948 m. Detmond leistas periodinis leidinys „Saulutė“ (išėjo 30 numerių). Laikraštėlyje gausu piešinių, fotografijų, eilėraščių, įvairių pasakojimų apie Lietuvą. Šį leidinį galima pasklaidyti Epavelde. Neseniai atnaujinta

1951-1956 m. Čikagoje leistas vaikų mėnesinis žurnalas „Tėviškėlė“. Iš pradžių „Tėviškėlė“ ėjo kaip laikraščio „Dirva“ priedas, o 1952-1956 m. pradėtas leisti kaip atskiras leidinys. Žurnalą leido ir redagavo V. Vijeikis. Tai pat žurnale bendradarbiavo Bernardas Brazdžionis (Vytė Nemunėlis), N. Butkienė, V. Frankienė, K. Grigaitytė, P. Imsrys, J. Jankus, G. Ivaškevičienė, J. Kreivėnas, D. Lipčiūtė, P. Survila, R. Šilėnaitė, J. Vaičelionis, D. Velička ir kt. Leidinys saugomas Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus fonduose.

Nuo 1950 m. Jav spausdinamas žurnalas vaikams ,,Eglutė”. Šis vaikams skirtas leidinys gyvuoja jau 64 metus! Visu šiuo laikotarpiu ,,Eglutės” redagavimu bei spausdinimu rūpinosi įvairios organizacijos bei pavieniai asmenys: Nekalto Prasidėjimo seselės, JAV LB Švietimo taryba, Aušra ir Ričardas Spitriai. ,,Eglutė” – svarbi pagalbinė priemonė lituanistinės mokyklos mokytojams. Čia galima rasti įvairių apsakymėlių, eilėraščių, scenarijų lietuviškoms šventėms.

Dar vienas spalvingas leidinys, kurį leidžia Lenkijos lietuvių bendruomenė – žurnalas „Aušrelė“. „Aušrėlė“ 1997-99 m. ėjo kaip žurnalo „Aušra” priedas, po to – savarankiškas leidinys. Redakcija organizuoja vasaros stovyklas savo skaitytojams, remia Punsko neįgaliųjų ir socialiai remtinų vaikų klubą „Viltelė” – jiems „Aušrelėje” spausdina specialų priedą „Tu ne vienas”. Leidinyje gausu ne tik straipsnių, tačiau ir įvairių galvosūkių, konkursų, pasakojimų, anekdotų. Naujausius „Aušrelės“ numerius galima rasti Lituanikos skaitykloje. Kviečiame skaityti !