Marija Ambrozaitienė: menininkė, kuri domėjosi fotokoliažo ir fotomontažo išraiškos būdais

Parengė Dalia Cidzikaitė


Menininkė Marija Ambrozaitienė.

Eidama 89 metus, 2021 metų sausio 15 d. Čestertone (Chesterton, Indiana) amžinybėn iškeliavo JAV lietuvių dailininkė Marija (Pupiūtė) Ambrozaitienė (Maria Ambrozaitis). Marija Ambrozaitienė gimė 1931 m. balandžio 15 d. Kybartuose, Vilkaviškio apskrityje. Iš pradžių mokėsi Kybartuose, vėliau, Pupių šeimai pasitraukus į Vakarus, Vokietijoje. 1949 m. Marija su tėvais persikėlė į JAV.

            Tapybą, meno istoriją būsima dailininkė studijavo Hunterio koledže (Hunter College) ir Niujorko Meno studentų lygoje (Art Students League of New York), vėliau Clevelando ir Čikagos meno institutuose. Įvairias meno pamokas lankė ir pabaigusi mokslus. Iš pradžių menininkė kūrė aliejinius paveikslus, vėliau ėmėsi akvarelės, grafikos, emalio tapybos. Paskutiniaisiais dešimtmečiais susidomėjo fotokoliažu ir fotomontažu. Apie pastarąjį išraiškos būdą mene Marija Ambrozaitienė yra pasakiusi, kad jos kuriami koliažai neišreiškia tikrovės, greičiau – jie atskleidžia jos pasąmonę.

            Menininkė priklausė jaunųjų lietuvių dailininkų grupei „Dailė“, vėliau – Lietuvių moterų dailininkių draugijai, dalyvavo parodose Ilinojuje, Ohajuje, Niujorke, Kalifornijoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Buvo Lietuvių Fondo ir Čiurlionio galerijos (Čikagoje) meno patarėjų komitetų narė. Iliustravo Julijos Švabaitės, Dr. S. Aliūno (Aloyzo Barono slapyvardis), kitų rašytojų knygas.

            Marija Ambrozaitienė priklausė naujai Amerikos lietuvių menininkų kartai, meno studijas baigusiai jau Amerikoje. 1962 m. šie menininkai Čikagoje įkūrė grupę „Jaunųjų dailininkų klubas“. 1966 m. grupė pavadinimą pakeitė į jaunųjų dailininkų grupę „Dailė“. Pasak menotyrininkės dr. Jolantos Bernotaitytės, grupė susibūrė kaip neformali organizacija, kuri rūpinosi grupės narių darbų pristatymo galimybėmis[1]. Norintiems tapti „Dailės“ nariais aukšti profesiniai reikalavimai nebuvo keliami, tačiau grupė stengėsi laikytis kelių svarbių principų, pavyzdžiui, siekdama apsisaugoti nuo menkaverčių darbų parodose, kūrinių atranką patikėjo kompetetingoms komisijoms. Šalia tokių JAV menininkų kaip Petras Aleksa, Zita Sodeikienė, Valentinas Ramonas, Nijolė Banienė, Giedrė Žumbakienė, Magdalena Birutė Stankūnienė, Marija Ambrozaitienė buvo viena iš aktyviausių „Dailės“ narių.

Menininkė iliustravo ne vieno JAV lietuvio rašytojo knygą. Aloyzo Barono, pasirašinėjusio Dr. S. Aliūno slapyvardžiu, knyga Alijošiaus lapai (Čikaga, 1975). Nuotrauka iš www.limis.lt

            Grupei „Dailė“ nustojus rengti jungtines parodas, daug jos narių įstojo į Amerikos lietuvių dailininkių draugiją (angl. Lithuanian American Women Artists Association), kurią 1971 m. įkūrė menininkės Vanda Balukienė ir Magdalena Birutė Stankūnienė. Marija Ambrozaitienė – viena iš ALDD narių, bendrose parodose ypač aktyviai dalyvavo XX a. aštuntame dešimtmetyje, pirmininkaujant Balukienei. Tuo laikotarpiu ALDD surengė nemažai parodų amerikiečių ekspozicinėse edrvėse, kaip antai, Beverly Arts Center, Barat College, Hyde Park Arts Center, University Club of Chicago Gallery ir kt.

            1986 metais, minint ALDD penkiolikos metų sukaktį, dienraščio Draugas priede „Mokslas, menas, literatūra“ paskelbtame amerikiečių meno kritiko Johno Forwalterio straipsnyje „Daugiaveidė paroda“ apie draugijos parodą „Žvilgsnis į save“ atkreipiamas dėmesys ir į Marijos Ambrozaitienės darbus. Pasak straipsnio autoriaus, menininkė „tyrinėja naujus fotokolaž[i]o ir fotomontažo išraiškos būdus <…>. Ji naudoja povo plunksnas, asmeniškas nuotraukas ir platų, iš fotografijos paimtą vaizdą, norėdama sukurti asmenišką išsisakymą.[2]

            Bernotaitytė pabrėžė, jog pačiai Marijai Ambrozaitienei ypač įsiminė 1985 m. rudenį suorganizuota kilnojamoji paroda, kurioje dalyvauti Šiaurės Indijanos menų asociacija (angl. Northern Indiana Arts Association) pakvietė keturias ALDD nares. Be Ambrozaitienės, parodoje taip pat dalyvavo Vanda Balukienė, Magdalena Birutė Stankūnienė ir Ada Sutkuvienė. Paroda išsiskyrė ir profesionaliai parengtu katalogu Women of the Dunes: Maria Ambrozaitis, Vanda Balukas, Magdalena Stankunas, Ada Sutkus: August 25 to September 30, 1985. Pastarąjį, kaip ir keletą kitų parodų katalogų, galima užsisakyti ir pavartyti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

            1952 metais menininkė ištekėjo už aktyvaus JAV lietuvių visuomenės veikėjo dr. Kazio Ambrozaičio. Pora drauge nugyveno 63 metus.


[1]    Čia ir toliau remiamasi Jolantos Bernotaitytės 2005 m. parašyta disertacija „Lietuvių dailės reprezentacija JAV XX a. 6–9 dešimtmečiuose: organizacinis aspektas“. Prieiga internete: https://vb.vda.lt/object/elaba:11842356/.

[2]    John Forwalter, „Daugiaveidė paroda“, Draugas, priedas „Mokslas, menas, literatūra“, 1986 m. gegužės 17 d., p. 4. Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1986_reg/1986-05-17-PRIEDAS-DRAUGAS-i5-8.pdf.