Tyrėjų dėmesio laukia Alberto Zalatoriaus archyvas

Parengė Deimantė Žukauskienė


Lietuvių literatūros mokslininkai, tyrinėtojai jau gali susipažinti su vieno ryškiausių XX amžiaus antrosios pusės lietuvių literatūrologo, talentingo ir savito literatūros mokslo darbuotojo, pedagogo, visuomenininko profesoriaus Alberto Zalatoriaus (1932–1999) archyviniais dokumentais, kuriuos 2020 m. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriui padovanojo A. Zalatoriaus dukra Eglė Zalatoriūtė.

Sutvarkytame Alberto Zalatoriaus fonde saugomi dokumentai atspindi įvairiapusišką literatūros kritiko asmenybę, platų interesų ratą, gilią erudiciją. Fondą sudaro 307 vienetai rankraščių, mašinraščių, spaudinių, fotografijų, korespondencijos. Jame daug profesoriaus mokslinę, pedagoginę veiklą liudijančių dokumentų, įvairių užrašų, straipsnių bei recenzijų, biografinės medžiagos, apimančios 1900–2007 m. laikotarpį.

Fonde yra ir šio mokslininko personalijų – Alberto Zalatoriaus darbo bei asmens dokumentai, įvairių organizacijų narysčių bilietai ir leidimai. Taip pat užrašų knygelė, gyvenimo aprašymas, autobiografija, Lietuvos TSR valstybinės ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus premijos laureato vardo suteikimo diplomai, išduoti Albertui Zalatoriui. Sūnaus Manto Zalatoriaus užrašytas pasakojimas apie šeimos relikvijas.

Nacionalinės bibliotekos rankraščių fonde saugomos Alberto Zalatoriaus mokslinės disertacijos, įvairūs darbiniai užrašai, parengiamoji straipsnių, knygų medžiaga, patys straipsniai, recenzijos apie lietuvių prozą, jos raidą, interviu su Albertu Zalatoriumi, mokslinių darbų sąrašai, profesoriaus mokslinė charakteristika bei pažyma ir ataskaita apie mokslinę ir pedagoginę veiklą 1990–1992 metais. Dėmesio verti Alberto Zalatoriaus surinkti stažuočių į JAV įvairūs dokumentai (1986–1998), dokumentai, spaudiniai, susiję su jo veikla Lietuvos mokslo taryboje (1992–1997), literatūrinių premijų – Nelės Mazalaitės ir Antano Vaičiulaičio – steigimo ir kt. dokumentai (1994–1997), taip pat Pasaulio lituanistų bendrijos steigimo dokumentai ir mokslinių konferencijų medžiaga.

Greta mokslinės veiklos, dokumentų fonde saugoma nemažai Alberto Zalatoriaus surinktos archyvinės medžiagos apie Vincą Krėvę-Mickevičių nuo 1900 iki 1997 metų. Tai personalijos, keletas laiškų, ikonografinė medžiaga bei visa su rašytojo perlaidojimu Lietuvoje susijusi fotografuota medžiaga. Fonde Alberto Zalatoriaus sudaryta V. Krėvės kūrinių ir laiškų iš Baku Liudui Girai kartoteka, straipsniai ir jų parengiamoji medžiaga apie V. Krėvės biografiją ir kūrybą. Gausu rašytojo asmens ir kūrybos dokumentų, spaudinių kopijų, kurias pats ar iš lietuvių išeivių JAV surinko A. Zalatorius, su rašytojo ir jo kūrybos įamžinimu susijusios medžiagos. Alberto Zalatoriaus rankraščių fonde saugomi jo pedagoginės veiklos dokumentai, kuriuose atsispindi ne tik dėstomų kursų medžiaga, studentų pasiekimai, įvairi egzaminų medžiaga, bet ir Vilniaus pedagoginio universiteto bei jame veikusio Lituanistikos fakulteto perorganizavimo istorija.

Įsimintina, nedaug tepublikuota ir galbūt mažiau visuomenei žinoma yra fonde sukaupta Alberto Zalatoriaus korespondencija. Profesorius ilgus metus palaikė ryšį su JAV gyvenančiais lietuvių rašytojais, visuomenės veikėjais, knygų bei spaudos leidėjais, įvairiomis organizacijomis ir Lietuvos rašytojais kūrinių spausdinimo ir kitais klausimais, kaip antai, Juozu Apučiu, Vytautu Doniela, Jurgiu Gimbutu, Violeta Kelertiene, Vytautu Martinkumi, Nele Mazalaite, Ilona Gražyte-Maziliauskiene, Salomėja Narkeliūnaite, Kostu Ostrausku, Viktorija Skrupskelyte, Dalia Sruogaite, Alina Stakniene, Antanu Vaičiulaičiu, Broniumi Vaškeliu ir kt. Išlikusi korespondencija atspindi ir nenuilstamą Alberto Zalatoriaus kūrybinę, mokslinę energiją, literatūrinę veiklą, atskleidžia ne vieną jo bruožą.

Fonde saugomos Lietuvos valstybingumo istorijai ypač svarbios su 1988–1993 metų Lietuvos politiniais įvykiais susijusios rezoliucijos, dokumentai iš Alberto Zalatoriaus veiklos Lietuvos rašytojų sąjungoje (1977–1998).

Greta mokslinės, pedagoginės veiklos dokumentų, fonde gausu ir ikonografinės medžiagos. Tai A. Zalatoriaus portretinės nuotraukos bei fotografijos su artimaisiais, kolegomis, mokslininkais, studentais, lietuvių rašytojais kūrybos vakarų, renginių metu, kitų asmenų pavienės ir/ar portretinės nuotraukos, taip pat Alberto Zalatoriaus fotografijos jo viešnagių JAV metu su lietuviais išeiviais. Fonde rasime ir Pasaulio lituanistų bendrijos organizuotos konferencijos „Lituanistika pasaulyje šiandien: darbai ir problemos“ dalyvių grupinių ir pavienių nuotraukų, Lietuvos mokslo akademijos Vinco Krėvės premijos įteikimo A. Zalatoriui bei Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos, skirtos A. Zalatoriui, kurią iš Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus atsiėmė (po mirties) žmona Aldona Zalatorienė, įamžintas akimirkas (iš viso 127 vnt.).

Alberto Zalatoriaus rankraščių fonde yra ir tėvo Petro Zalatoriaus surinkti žemės ūkio kvitai, sutartys, įvairūs pažymėjimai (1928–1952), atsiminimai (1992),įvairūs, smulkūs profesoriaus ir kitų asmenų paskiri dokumentai, užrašai, rašteliai, JAV lietuvių nuotraukos, įvairūs spaudiniai, kopijos. Taip pat vaizdo medžiaga (CD), kurioje užfiksuoti atsiminimai apie prof. Albertą Zalatorių (2007).

Nuo šiol šis dokumentų archyvas yra prieinamas visiems Alberto Zalatoriaus moksline, pedagogine ir visuomenine veikla besidomintiems tyrėjams ir skaitytojams.