Draugijos užsienio lietuviams remti akiratyje – ir vaikai

Parengė Arida Riaubienė


Ruseckas, Petras.Užsienio lietuviai. Kaunas: Draugija užsienio lietuviams remti, 1934, p. 47.

1932–1940 m. veikusi Draugija užsienio lietuviams remti (toliau – DULR) palaikė ryšius su užsienio lietuviais, skleidė tarp jų tautines idėjas. DULR veikla nenutrūkdavo ir vasarą. Draugijos iniciatyva Alytuje ir Gelgaudiškyje (Marijampolės a.) buvo organizuojamos stovyklos užsienio lietuvių vaikams, tuo metu vadintos „kolonijomis“. Dažniausiai šiose stovyklose ilsėdavosi Latvijos lietuvių vaikai. Įdomių faktų apie stovyklų organizavimą randame to meto dienraščių „Rytas“ (1923–1936) ir „XX amžius“ (1936–1940) puslapiuose[1].

Pavyzdžiui, 1934 ir 1935 m. „Rytas“ pranešė apie į Alytų atvykusius atostogauti Latvijos lietuvių vaikus, taip pat šiame mieste DULR iniciatyva planuojamą statyti vasarnamį, kuriame vasaras galėtų leisti dar daugiau užsienio lietuvių vaikų:

„Birželio 7 d. traukiniu iš Rygos atvyko Kaunan 30 Latvijos lietuvių mokyklų vaikų vasaroti Alytuje. Juos atlydėjo Latvijos Lietuvių Sąjungos[2] sekretorius p. P. Ramonas ir mokytoja p. T. Buivydienė. Vaikai, DULR arbata pavaišinti, išvažiavo su savo globėjais į Alytų, kur ir išbus visą mėnesį Lietuvos Vaiko Draugijos[3] Alytaus skyriaus patalpose ir šios Draugijos globojami. Vaikų vasarojimo tikslas  – sustiprinti jų sveikatą ir supažindinti su Lietuva“[4].

„Pritarus sumanymui išnuomoti Alytuje žemės sklypą ir pastatyti vasarnamį užsienio lietuvių vaikams vasaroti, DULR vadovybė jau imasi konkrečių žygių tam įgyvendinti. Žemės sklypas jau išnuomotas iš Miškų departamento[5]. Pastatas numatomas statyti medinis. Tariamasi su inžinieriais architektais, kad paruoštų projektą gražiam ir stilingam vasarnamiui“[6].

1935 ir 1936 m. vasarą „Ryto“ ir „XX amžiaus“ skaitytojai buvo supažindinami su Gelgaudiškio dvare įsikūrusia stovykla, vaikus lydėjusiais visuomenininkais, ten dirbusiais pedagogais. Buvo informuojama apie svečius iš Amerikos, aplankiusius jaunuosius stovyklautojus:

„Šiais metais DULR užsienio lietuvių vaikams vasaros vaikų koloniją surengė Gelgaudišky. Vaikų kolonija yra Lietuvos Moterų Globos Komiteto[7] priežiūroje. Vaikus mokyti ir auklėti paskirta mokytoja  Genovaitė Barauskaitė. Į koloniją iš Rygos birželio 12 d. jau atvyko 29 lietuvių vaikai“[8].

„DULR šiemet užsienio lietuvių vaikams koloniją įtaisė Gelgaudiškio dvare, ant gražaus Nemuno kranto. Gražios apylinkės ir visa eilė istorinių Lietuvos vietovių sužavėjo mažuosius svečius. Pats Gelgaudiškio dvaras, kur atostogauja mažieji užsienio lietuviai, daro gero įspūdžio: erdvus kiemas, didelis sodas ir neblogas rūmas; dvaras nuo miestelio skiriamas pakalne, kuri gražiai apaugusi medžiais.  Čia užsienio lietuviukai vaikščioja, laksto, žaidžia, daro ekskursijas po laukus, dainuoja ir džiaugiasi.  Viskas daroma iš anksto nustatyta tvarka, kad mažieji gerai pailsėtų. Toks vasarojimas gal būt visam amžiui paliks neišdildomo įspūdžio ir tas juos sulaikys nuo ištautėjimo. Vasarotojai yra daugiausia neturtingų tėvų vaikai, kuriems poilsis būtinai reikalingas“[9].

„DULR aprodė laikraštininkams vasaros vaikų koloniją Gelgaudiškyje, kur pailsėti atvyko 12 vaikų iš Jelgavos ir 29 iš Rygos. Nors į Gelgaudiškį iš Kauno apie 80 km, bet geru panemunės vieškeliu automobilis greitai pasiekia. Važiuoti buvo ypač malonu, kad su laikraštininkais kartu važiavo ir Čikagos operos solistė p. Br. Drangelienė-Darlys[10] ir „Ryto“ skaitytojams jau pažįstamas dr. Račkus[11].  Panemunės kaimai ir miesteliai, jau daug kur piaunami rugiai ir paupio grožis visus gerai nuteikė. Dar labiau nudžiugome, kai kitoje Nemuno pusėje pamatėme išsirikiavusį būrį vaikučių. Tai Rygos ir Jelgavos lietuviukai, kurie laikraštininkus sutiko su linksma armonikėlių muzika ir besišypsančiais veidais.  Vaikučiai labai gražiai atrodo. Matyt, juos gerai veikia graži panemunės gamta. Nuvažiavę į pačią vaikų pilį, ant didelių laiptų radome išsirikiavusius visus čia vasarojančius Latvijos lietuvių vaikus, kurie sutikimui padainavo „Graži dienelė“. […]. Dvaro rūmai pasižymi gražiu meniškumu. Sienos yra įvairiai išpuoštos, grindys išklotos parketu, ant viršaus graži veranda – balkonėlis, iš kurio po apylinkę tikrai matyti nepaprasti vaizdai. Namuose yra ir nemaža salė su scena, kurioje Latvijos lietuviukai parodė savo meną. Tai buvo lyg ir atsisveikinimo iškilmės, nes jau šiandien rygiečiai išvažiuoja pas savo tėvelius. Jelgaviečiai dar vienai savaitei palieka. [..] DULR jau kelinti metai parveždina į Lietuvą ir užsienio vaikučių, kurie anksčiau vasarodavo Alytuje. Dabar Alytuje statomas DULR vasarnamis. Į koloniją šiemet atvežta tik Latvijos lietuvių vaikų, nes iš Tilžės krašto vokiečiai neišleidžia. Vasaros kolonijų steigimas užsienio vaikams yra didelės vertės darbas. Vaikučiai pailsi, supatrijotėja, pažįsta savo tikrąją tėvynę ir tuo sulaikomi nuo nutautėjimo[12].

 „DULR šiemet užsienio lietuvių vaikams rengia Gelgaudiškyje vasaros koloniją. Į koloniją priimti mokyklinio amžiaus vaikai. Pirmoji vaikų grupė iš užsienio jau atvyks gegužės mėnesį. Kolonijoje vaikai išbus 42 dienas. Kolonijjai vadovaus prityrusi pedagogė, kuri vaikus pamokys dainų, žaidimų, šokių ir sporto. Be to, bus ekskursuojama į įdomesnes Lietuvos vietas. Kolonija bus įkurta Moterų Globos Komiteto vedamam ūky. Jauni vasarotojai, atvykę iš didesnių užsienio miestų, turės progą pamatyti Lietuvos žemės ūkio vasaros darbus“[13].

„Jau atvyko Kaunan 80 mažųjų DULR svečių iš Latvijos. Vaikučius atlydėjo Latvijos L. S-gos gen. sekr. Pr. Ramonas su dviem mokytojais. Šiuo kartu vaikučių susirinko iš 4 Latvijos sričių“[14].

„Vakar traukiniu iš Kauno išvažiavo užsienio lietuvių vaikai, praleidę atostogas DULR būstynėj Gelgaudišky. Vasaroję vaikai buvo iš Rygos, Liepojos, Daugpilio, viso 80. Prieš išvykdami pas tėvus jie vakar apžiūrėjo Kauno muziejus ir įdomesnes vietas“[15].

Galima apibendrinti, kad DULR veikė kryptingai ir naudojosi visomis galimybėmis, kad kuo ilgiau išlaikytų užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų tautinę tapatybę. Prie šio tikslo prisidėjo ir draugijos veiklos viešinimas to meto Lietuvos spaudoje.


[1] Periodinių leidinių kalba netaisyta.

[2] Latvijos lietuvių sąjunga veikė 1930–1940 m., koordinavo kelių Latvijos lietuvių organizacijų veiklą, atstovavo joms, steigė ir išlaikė lietuviškas mokyklas. Sąjunga leido laikraščius „Latvijos lietuvis“ (1930–1931), „Lietuvių balsas“ (1931–1940).

[3]  „Lietuvos vaikas“ – švietimo ir kultūros draugija, veikusi 1924–1940 m.

[4] Atvyko iš Latvijos 30 vaikų. Rytas, 1934, birž. 8, nr. 128, p. 7.

[5] Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Miškų departamentas veikė 1918–1940 m.

[6] Alytuje bus nuolatinė vasaros kolonija užsienio lietuvių vaikams. Rytas, 1935, kovo 1, nr. 50, p. 7.

[7] Lietuvių moterų globos komitetas veikė 1919–1940 m., nuo 1936 m. vadinosi  Lietuvių moterų globos draugija. Globojo našlaičius, neturtingus vaikus.

[8] DULR kronika. Rytas, 1935, birž. 19, nr. 138, p. 2.

[9] Gelgaudiškis – vaikų tvirtovė. Rytas, 1935, liep. 9, nr. 153, p. 6.

[10]  Barbara Darlys (1908–1988) – dainininkė, visuomenininkė.

[11] Aleksandras Mykolas Račkus (1893–1965) – gydytojas, muziejininkas, visuomenės veikėjas.

[12] Pr. R. Kelionė į vaikų miestą. Rytas, 1935, liep. 24, nr. 166, p. 2.

[13] Užsienio lietuvių vaikai vasaros Lietuvoje. Rytas, 1936,  geg. 8, nr. 105, p. 8.

[14] Svečiai Lietuvoje iš Latvijos. Rytas, 1936, birž. 6, nr. 127, p. 6.

[15] Užsienio lietuvių vaikai jau išvažiavo. XX amžius, 1936, liep. 15, nr. 19, p. 8.