Gargždų krašto muziejaus filialo Ievos Simonaitytės memorialiniame muziejuje

Praėjusią savaitę Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos DPTD Lituanistikos skyriaus darbuotoja Arida Riaubienė lankėsi Gargždų krašto muziejaus filialo Ievos Simonaitytės memorialiniame muziejuje Priekulėje. Komandiruotės metu buvo kopijuojami rašytojos asmeninės bibliotekos knygų viršeliai, antraštiniai lapai, susipažįstama su knygose esančiomis proveniencijomis – įrašais, antspaudais ir lipdėmis.

Buvusiame rašytojos vasarnamyje saugoma apie 530 asmeninei bibliotekai priklausiusių spaudinių – knygų ir periodinių leidinių. Knygų rinkinyje yra keletas XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje išleistų religinės tematikos leidinių. Žinoma, kad Simonaitytė labai saugojo ir vertino savo asmeninėje bibliotekoje esančias religines knygas, nes jos rašytojai priminė jaunystę, žmones, su kuriais teko bendrauti. Knygose esama vertingų įrašų, kuriuos galima laikyti lietuvininkų dvasinės kultūros atspindžiais. Kai kurie įrašai patikslina rašytojos biografijos faktus arba pateikia naujų.

Pavyzdžiui, 1919 m. rašytojos pusseserė Anna Siemoneit[1] padovanojo Ievai Simonaitytei Centrinės Prūsijos biblijos draugijos 1910 metais Berlyne išleistą Bibliją[2]. Knygos pradžioje esančiame vinjetėmis puoštame lape, kuris buvo skirtas įvairiems jos savininko užrašams, Anna Siemoneit įrašė: Ant vis Patenkanč/i/o Atsiminimo nuo tavo tave Širdingai Mie[y]linč/i/oses Sesers. Wannaggen den 23. Janwaris, 1919. [Vanagai, 1919 Sausio 23]. Šią Bibliją Simonaitytė dažnai skaitydavo. Tai liudija ne tik tarp lapų likusios gotišku raidynu išspausdintų laikraščių skiautės, bet ir paraštėse esantys rašytojos pabraukymai, žymėjimai.

Simonaitytės knygų rinkinyje yra Kristijono Endrikio Mertikaičio (1775–1856) sudaryto giesmių rinkinio „Wisókios naujos giesmes, arba Ewangēliszki psalmai“ 12-oji laida, pasirodžiusi 1876 m. H. Posto spaustuvėje Tilžėje. Įdomu tai, kad šis giesmynas turėjo daug laidų, kiekvienos vėlesnės laidos apimtis vis didesnė – nuo 113 giesmių pirmojoje iki 451 giesmės paskutiniojoje. Gargždų krašto muziejaus filialo Ievos Simonaitytės memorialiniame muziejuje esančios 12-os laidos priešlapyje yra neryškus įrašas pieštuku Martin Dudjon. Tai reiškia, kad kažkada giesmynas priklausė Simonaitytės dėdei Martynui Dūdjoniui, kurio namuose prabėgo būsimosios rašytojos vaikystė. Atkreiptinas dėmesys į šio giesmyno konservatyvų, tradicinį, viduramžių knygas primenantį įrišą[3]. Knygos kietviršiai dengti tamsiai ruda oda. Pirmajame viršelyje įspaustas kryžius ir geometrinis ornamentas, antrajame – taurė (kielikas). Kietviršiai puošti žalvariniais gumburais, yra knygos bloką susegančių žalvario segtukų fragmentų. Simonaitytės asmeninėje bibliotekoje Priekulėje esama knygų su priešlapiuose išlikusiais sunkiai įskaitomais įrašais. Sklaidant knygą „Das Neue Testament unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi“ („Mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Naujasis Testamentas“) (1875) matyti nežinomo Pirmajame pasauliniame kare dalyvavusio kareivio įrašai vokiečių kalba, padaryti pieštuku 1914 m. rugpjūtį. Šios knygos kietviršiai dengti juodu kolenkoru, juose įspausti geometriniai ornamentai.Galima teigti, kad religinės tematikos knygos, esančios Simonaitytės asmeninėje bibliotekoje, yra Mažosios Lietuvos spaudos ir kultūros liudytojos.

Be įvairiais laikotarpiais išleistų knygų ir periodinių leidinių, lankytojų dėmesį patraukia muziejuje saugomi rašytojos baldai, rašomoji mašinėlė, radijo aparatas, suvenyrai, asmeniniai daiktai, į puošnius odos aplankus įdėti sveikinimai jubiliejinių gimtadienių progomis. Visa tai leidžia pajusti laiko, kuriuo gyveno rašytoja, dvasią.


[1] Masalskienė-Simonaitytė, Anė (1889 02 10 – 1947 07 27) – Ievos Simonaitytės pusseserė.

[2] Bybeles, tai esti: Wisas Szwentas Rasztas Senojo ir Naujojo Testamento į lietuwiszkaję kalbą iszwerstas / ant paliepimo Wyriausiôsiôs prusiszkôsiôs bybeliû draugystês Berlyne isz naujo perweizdetas ; [redagavo Kristupas Sturys]. – [Berlynas] : [Centrinė Prūsijos biblijos draugija], 1910 (Halle prie upês Saale : rasztais iszspaustas Kansteiniszkoji bybeliû drukorijoje). – VII, [1], 1136 p.

[3] Dambrauskienė, Ramunė. Mažosios Lietuvos lietuviškų giesmynų rinkinys Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Knygotyra, 2009, t. 52, p. 155.