Apsilankykite Lietuvių rašytojų draugijos 70-mečiui skirtoje virtualioje parodoje

lnb_rasytojai_1121_504x504_001
Lietuvių ir anglų kalbomis parengta paroda „Lietuvių rašytojų draugija: septyni dešimtmečiai istorijos“ kviečia lietuvių išeivijai ir literatūrai svetur neabejingus skaitytojus ir tyrėjus pakeliauti šios organizacijos veiklos keliais.

Lietuvių rašytojų draugija, įsteigta 1932 m. vasario 21 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, yra pirmoji savarankiška lietuviškai rašančių rašytojų, vertėjų, literatūros tyrėjų ir kritikų organizacija. Iki 1944 metų veikusi Lietuvoje, organizacija 1946 metais pavadinimu Lietuvių rašytojų tremtinių draugija buvo atkurta Vokietijoje nuo antrosios sovietų okupacijos pasitraukusių pabėgėlių. Nuo 1950 metų iki dabar draugija veikia Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Parodoje pateikiami Lietuvių lituanistikos tyrimo ir studijų centre Čikagoje saugomo gausaus LRD archyvo dokumentai: laiškai, pranešimai, posėdžių protokolai bei kiti su draugijos veikla susiję dokumentai, taip pat nuotraukos ir garso įrašai. Juos papildo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos archyve esanti medžiaga.

LTSC archyve saugomas Lietuvių rašytojų tremtinių (vėliau Lietuvių rašytojų draugijos) archyvas (5 archyvinės dėžės – apie 1100 puslapių), kurį sudaro 1946–1990 metų veiklos medžiaga, yra svarbus dokumentinis šaltinis tyrinėjant išeivijos kultūrinę veiklą. Tik susikūrus draugijai, visi dokumentai buvo laikomi pas draugijos pirmininką Stasį Santvarą, kuris, kartu su kitais Vokietijos DP stovyklų dokumentais, juos atgabeno į JAV. Vėliau kurį laiką juos dar saugojo (pirmininkaujant Aisčiui), o vėliau perdavė Čikagoje draugijai pirmininkavusiam Beniui Babrauskui. Vadovaujant Bernardui Brazdžioniui (per pirmąją kadenciją) ypatingas dėmesys buvo skirtas rašytojų veiklai įamžinti. Buvo nutarta padaryti keletą dalykų: pirmasis – įrašyti kiek galima daugiau lietuvių rašytojų išeivijoje garso įrašų; antrasis reikšmingas nutarimas buvo perduoti rašytojų draugijos dokumentus Pasaulio lietuvių archyvui, kuriam tuo metu vadovavo draugijos narys Česlovas Grincevičius. Ten sudarytas atskiras LRD fondas. LRD valdybos nuosekliai laikėsi šio nutarimo. Ypač tvarkingai ir išsamiai dokumentus perdavė Alė Rūta (sekretoriavo pirmininkaujant B. Brazdžioniui). Šiuo metu jame saugomi draugijos dokumentai iki Pauliaus Jurkaus kadencijos. P. Jurkaus archyvas, deja, PLA nepasiekė, LRD fonde tėra nedidelė dalis šio laikotarpio dokumentų. Parodoje esantys dokumentai iš pastarųjų metų veiklos yra paskolinti dabartinės draugijos pirmininkės Stasės Petersonienės.

Virtualią parodą galima pamatyti adresu: http://bit.ly/2gJ5q44

Parodą parengė LNB Informacijos mokslų departamento Lituanistikos tyrimų skyrius. Parodos partneris – Lietuvių lituanistikos tyrimo ir studijų centras (Čikaga, JAV). Parodos autorės: dr. Dalia Cidzikaitė ir Kristina Lapienytė-Bareikienė. Publikuoti internete parengė Eglė Karalienė.