Lietuvos katalikų bažnyčios kronika užsienyje

2017-ieji žymi Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 45 metų sukaktį. LKB kronika – pogrindinis leidinys, leistas Lietuvoje 1972-1989 m. Pirmasis numeris pasirodė 1972 m. kovo 19 d. LKB kronika pirmiausia asocijuojasi su Lietuva, tačiau  tarnavo kaip svarbus informacijos apie įvykius Lietuvoje šaltinis Vakarams, leidimo metais buvo verčiama į pagrindines užsienio kalbas. Siūlome pasižvalgyti, kas saugoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fonduose.


Angliškai


Chronicle of the Catholic Church in Lithuania
. – No. 1 (1972)-no. 79 (1988). – Brooklyn : The Lithuanian Roman Catholic Priests’ League of America, 1972-1988


Įvairaus dažnumo. – Tekstas angl.. – Aprašyta iš nepilnų komplektų. – Išleid. vieta: New York

ISSN 0197-0348

The Chronicle of the Catholic Church in Lithuania : underground journal of human rights violations / translated and edited by Nijolė Gražulis. – Chicago, Ill. :

Loyola University Press : Society for the Publication of the Chronicle of the Catholic Church, 1981-1989. – 6 t.. – Kita laida: Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. Chicago, Ill., 1974-1997. ISSN 1052-1771
Vol. 1, Nos. 1-9, 1972-74 / with an introduction by V. Stanley Vardys. – 1981. – xlii, 457 p. : žml.. – R-klė: p. 415-457

Vol. 6, Nos. 40-49, 1979-81 / with an introduction by J. Cardinal Bernardin. – 1989. – XXII, [1], 678 p. : iliustr., žml.. – R-klė: p. 615-678


Ispaniškai

Cronica de la Iglesia Catolica de Lituania : acontecimientos recopilados y publicados por la prensa clandestina de Lituania / [ilustraciones: Sor Mercedes]. – Chicago, Ill. : Loyola University Press, 1979-1984. – t.. – Versta iš: Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. Chicago, Ill. : L.K. Religinės šalpos rėmėjai, 1974-1997. – ISSN 1052-1771

  1. 1, No. 1-7, 1972-1973. – 1979. – 406 p.. – Asmenvardžių r-klė: p. 399-401
  2. 2, No. 8-15, 1973-1975 / redacción y traducción Ceferino Iujnevich (Juknevicius). – 1982. – XVI, 464 p. : iliustr.. – R-klė: p. 455-458
  3. 6, No. 40-49, 1980-1981 / [tradutor Ceferino Iujnevich (Juknevicius)]. – 1984. – XXXVIII, 764 p. : iliustr.. – R-klė: p. 682-758


Itališkai

ELTA-press / Servizio d’informazioni Lituane ; redattore capo: Vincenzo Mincevicius. – A. 1, no. 1 (maggio 1954)-a. 31, no. 9/10 (settembre/ottobre 1984). – Roma : Servizio d’informazioni Lituane [ELTA], 1954-1984

Mėnesinis. – Leista taip pat lietuvių, anglų, arabų, ispanų, portugalų, prancūzų, vokiečių kalbomis. – Išleista ne spaustuviniu būdu. – Tekstas vienoje lapo pusėje, 1954-1957, no. 4/5. – Su specialiais numeriais: Edizione straordinaria, 10 giugno 1960. – Su priedais: Supplemento al  no. 11/12 (8 gennaio 1958), Supplemento al no. 1 (1961), Aggiunta straord. al no. 4 (1962), Supplemento straordinario al no. 5 (1963). – 1973, no. 4-1984, no. 9/10 buvo spausdinama „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ Nr. 1-Nr. 63 vertimas į italų kalbą „Cronaca della Chiesa Cattolica in Lituania”.

Cronaca della chiesa cattolica in Lithuania : la lotta dei lituani per la propria identità di popolo / a cura Pietro I. Monti ; traduzione dal lituano di D. Mincevičius. – Milano : La Casa di Matriona, 1976-. – t.. – (Testimonianze). – Versta iš: Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. Chicago, Ill. : L.K. Religinės šalpos rėmėjai, 1974-1997. – ISSN 1052-1771

[Vol. 1]. – 1976. – 497, [2] p., [6] iliustr., faks., portr., žml. lap.. – (Testimonianze ; 1). – Bibliogr., p. 471-477, ir išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė: p. 481-497

[Vol. 2], fasc. 11-20. – 1979. – V, 482, [1] p. : iliustr., portr.. – (Testimonianze ; 1a). – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė: p. 465-482


Portugališkai

Cronica da igreja católica na Lituânia. – [Nr.] 1-[Nr.] 3. – São Paulo : [Brazilijos lietuvių kunigų vienybė], 1978-1979. – Priedas prie: Mūsų Lietuva. – Kiti leid.: Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, ISSN 1052-1771

Įvairaus dažnumo. – Orig. antr.: Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. – Tekstas portug.. – Numeracija neatitinka originalo numeracijos: Nr. 1-Nr. 3 tai „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ Nr. 32, Nr. 33 ir Nr. 36


Vokiškai

Chronik der litauischen katholischen Kirche / Institutum Balticum im Albertus-Magnus-Kolleg / Haus der Begegnung e.V.. – Nr. 1 ([1972])-Nr. 78/81 (1991). – Königstein im Taunus : Institutum Balticum, 1974-1991. – (Acta Baltica)

Įvairaus dažnumo. – Nr. 6-Nr. 7/9 antr.: Chronik der katholischen Kirche Litauens. – Versta iš: Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. – Tekstas vok.. – Atskiri numeriai išleisti ne chronologine seka, Nr. 1-Nr. 5 išleisti 1979-1980, t.y. vėliau nei Nr. 6-Nr. 27/28. – Leista taip pat anglų k.: Chronicle of the catholic church in Lithuania. – Nr. 6-Nr. 13/14 ir Nr. 25/26-Nr. 27/28 išspausdinti tęstiniame leidinyje „Acta Baltica“, Bd. 13-Bd. 18 ir dar išleisti atskirais atspaudais. – Nr. 15/19, Nr. 20/24, Nr. 32/38, Nr. 39/46, Nr. 47/52, Nr. 53/58, Nr. 59/64, Nr. 65/70, Nr. 71/73, Nr. 74/77 ir Nr. 78/81 išleisti kaip specialūs „Acta Baltica“ tomai antrašte „Chronik der litauischen katholischen Kirche“ ir nugar. antr. „Chronik“

 


Rusiškai

Хроника Литовской католической церкви : выпуски 9, 10, 11, 18, 19, 28, 29 / с предисловием Томаса Венцловы. – Нью Йорк : Хроника, 1979. – 245 p.. – Orig. antr.: Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika

Su spaudu: Tomo Venclovos biblioteka (LNB: TC40//97/36369). – Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC2906//13/13871)

 


Leidimai lietuvių kalba užsienyje

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika = Chronicle of the Catholic Church in Lithuania : pogrindžio leidinys. – Nr. 1/7 (1972/73) ; t. 2, Nr. 8/15 (1974/75)-t. 10, Nr. 76/81 (1988/89) ; t. 11. – Chicago, Ill. : L.K. Religinės šalpos rėmėjai, 1974-1997. – Įvairaus dažnumo. – Kita laida: The Chronicle of the Catholic Church in Lithuania. Chicago, Ill., 1981-1989. – Vertimai: Cronica de la Iglesia Catolica de Lituania. Chicago, Ill. : Loyola University Press, 1979-1984 ; Cronaca della chiesa cattolica in Lithuania. Milano : La Casa di Matriona, 1976-. – Nugar. antr.: Kronika ; LKB kronika. – Publikavimo vieta: Kaunas, t. 11. – Leidėjai: L.K. Religinės šalpos rėmėjų sąjunga, t. 3, Nr. 16/22 (1975/76); Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoms leisti sąjunga, t. 4, Nr. 23/31 (1976/78)-t. 5, Nr. 32/39 (1978/79); Lietuvos kronikos sąjunga, t. 6, Nr. 40/49 (1980/81)- t. 10, Nr. 76/81 (1988/89); LKB Tarpdiecezinės katechetikos komisijos leidykla, t. 11. – ISSN 1052-1771

Nr. 1/7 (1972/73) / [iliustracijos Pauliaus Jurkaus]. – 1974 (Chicago, Ill. : M. Morkūno sp.). – 336 p. : iliustr.. – Bibliogr. išnašose. – R-klė: p. 330-332. – Tiražas 5000 egz.

Su dedikacija J. Račkauskui (LNB: LAK2792//00/27698). – Su spaudu: Jono Pajaujo biblioteka (LNB: PC226//05/5956). – Su autogr. S. Lozoraičiui ir su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC5569//16/17033)

Kronikos balsas : dvimėnesinis žurnalas, leidžiamas Lietuvos kronikos sąjungos. – Nr. 1 (1982, kovas/balandis)-Nr. 7 (1985). – Chicago, Ill. : Lietuvos kronikos sąjunga, 1982-1985. – 26 cm

Įvairaus dažnumo. – Paantr.: žurnalas, leidžiamas Lietuvos kronikos sąjungos, Nr. 4 (1983)-Nr. 5 (1984). – Red. nenurodytas

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. – 1979,  Nr. 36. – Melbourne : Išleista kun. Dr. P. Bačinsko lėšomis. Išleido„Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ rėmėjai Melbourne. Spausdino „Tėviškės aidų“ spaustuvė.  – Įvairaus dažnumo.

 

 


„Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ rėmėjai Melbourne. Australijos lietuvių metraštis / [Australijos lietuvių bendruomenė. Krašto valdyba]. – Sydney : Australijos lietuvių bendruomenės savaitraštis „Mūsų pastogė”, 1961-1983. – 2 d., p. 322.