Neseniai biblioteką pasiekusios istorinio pobūdžio knygos iš Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos

Parengė Vaclava Filipovič


Сапегі : асобы, кар’еры, маëнткì : зборнìк навуковых артыкулаў / Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi Iнстытут гiсторыi ; [укладальнiк А.А. Скеп’ян] ; [рэдакцыйная калегiя: А.А. Каваленя … [et al.]. – Мiнск : Выдавец А.М. Янушкевіч, 2018. – 317, [2] p.. – Tekstas baltar., lenk., rus. – Bibliogr. išnašose. – ISBN 978-985-7165-74-2

Pateikiama medžiaga iš Minske 2016 m. rugsėjo 8–9 d. vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos „Sapiegos: asmenybės, karjeros, dvarai“. Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos mokslininkų tyrimuose nagrinėjami įvairūs XVI–XVIII a. LDK didikų giminės, jos paveldo ir atskirų jos atstovų veiklos bei nuopelnų istoriniai aspektai.


Litwa i Polska : stosunki wzajemne do roku 1939 / Leon Mitkiewicz ; wstęp i opracowanie naukowe Waldemar Rezmer. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. – 170 p. : žml.. – Bibliogr., p. 161-162, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 165-170. – ISBN 978-83-231-4038-2

 L. Mitkiewicziaus knygos „Lietuva ir Lenkija. Tarpusavio santykiai iki 1939 m.“ teksto rankraštis buvo užbaigtas 1968 m. JAV. Knygą planuota išleisti 1969 m. Londone, tačiau tai neįgyvendinta. Knyga dienos šviesą išvydo tik praėjus 50 m. Autorius, analizuodamas kelių šimtmečių patirtį, siekia suprasti ir suvokti tarp kaimyninių valstybių XX a. pradžioje kilusį konfliktą ir jo priežastis.


Adwokatura wileńska, 1918-1939 : studium historyczno-prawne / Mikołaj Tarkowski. – Gdańsk : Arche, 2014. – 499 p. : iliustr., portr.. – Santr. liet., angl., rus.. – Bibliogr., p. 447-468, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 473-490. – ISBN 978-83-88445-53-8

Knyga skirta tarpukario Vilniaus advokatūros istorijai. Tyrimo tikslas – atskleisti Vilniaus advokatų rūmų sandarą bei išaiškinti advokatų savivaldos veiklos formas ir advokatų praktiką Vilniaus apeliacinio teismo apygardoje. Autoriaus manymu, iškeltus tyrimo tikslus įmanoma pasiekti atskleidžiant normatyvinius ir faktinius Vilniaus advokatūros funkcionavimo aspektus.

Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego a rzeczywistość : myśl polityczno-prawna i działalność Tadeusza Wróblewskiego (1858-1925) / Przemysław Dąbrowski. – Sopot : Wydawnictwo Arche, 2018. – 364 p. : iliustr., faks., portr.. – Santr. liet., angl., rus.. – Bibliogr., p. 295-322, ir išnašose. – R-klė: p. 337-362. – ISBN 978-83-88445-81-1

 Lenkijos ir Lietuvos santykių buvusiose LDK žemėse XIX–XX a. tyrinėtojo, metininkų „Polish-Georgian Law Review“ ir „Annual of the Institute of Grand Duchy of Lithuania“ vyr. redaktoriaus dr. P. Dąbrowskio knyga „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradicija ir tikrovė: Tadeuszo Wróblewskio (1858-1925) politinė-teisinė mintis ir veikla“ sujungia  politiniame ir teisiniame diskurse primirštas temas su vis dar aktualiais ir socialiai svarbiais klausimais. Knygoje sukaupti faktai derinami su kruopščia moksline analize.


Литовское государство : от возникновения в XIII веке до союза с Польшей и образования Речи Посполитой и краха под напором России в XIX веке / Павел Брянцев. – Москва : Центрполиграф, 2018. – 654, [1] p. : iliustr.. – Bibliogr. išnašose. – ISBN 978-5-227-07519-2

Naujai išleista XIX a. rusų istoriko P. Briancevo knyga atspindi jo požiūrį į Lietuvos valstybę nuo XIII a. Tai populiari knyga apie LDK, kurios nemenką gyventojų dalį sudarė stačiatikiai ir rusai. Istorikas pateikia įdomių faktų apie unitus.


Литва в политике Варшавы и Москвы в 1918-1926 годах / М.С. Павлова ; Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2016. – 171, [3] p. : iliustr., portr.. – (Постсоветские и восточноевропейские исследования). – Bibliogr.: p. 148-172. – ISBN 978-5-7567-0833-2

Monografijoje aptariami pagrindiniai Sovietų Rusijos/SSRS, Lenkijos ir Lietuvos santykių formavimo ir plėtros etapai 1918–1926 m. Pagrindinė vieta skirta tyrimui, kaip Lenkijos ir Lietuvos konfliktas virto kone visą tarpukarį užtrukusia tarptautine problema, kokius jo sprendimus pasiūlė Maskva ir Varšuva.


Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Litwie i Białorusi, Szymon Konarski =Содружество польского народа в губерниях Виленской и Минской / Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, Российская академия наук, Институт славяноведения ; [redaktor tomu Anna Brus] ; [do druku przygotowali, teksty rosyjskie: Ludwika Kasznicka; zespół w Instytucie Słowianoznawstawa RAN ; teksty polskie: Anna Brus]. – Warszawa : DiG, 2015. – 820 p.. – (Polskie Ruchy Społeczno-Polityczne i Życie Literackie, 1815-1855 : studia i materiały = Польское общественно-политическое движение и литературная жизнь, 1832-1855 : исследования и материалы). – Tekstas lenk., rus.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 752-819. – ISBN 978-83-7181-903-2


Medžiagą šiam leidiniui parengta remiantis originaliais rankraščiais iš Ukrainos valstybinio istorijos archyvo Kijeve ir Lietuvos valstybės istorijos archyvo Vilniuje. Tome pateikiami dokumentai apie S. Konarskį, jo veiklą ir su juo susijusias slaptas draugijas Vilniaus ir Minsko gubernijose.


Kresowy kalejdoskop : wędrówki przez ziemie wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej, 1918-1939 / Włodzimierz Mędrzecki. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. – 418, [2] p. : iliustr., plan., portr., žml.. – Bibliogr., p. 403-409, ir pastabose, p. 392-402. – Asmenvardžių r-klė: p. 411-417. – ISBN 978-83-08-06482-5

Tai suprantamai parašyta, gražiai iliustruota, daugialypė Antrosios Lenkijos Respublikos (1918–1939 m.) paribio panorama. –  Pasakojimas apie miestus ir provincijas, apie dvarininkus ir Vilniaus intelektualus…


Peter Stolypin : the early stage of his political career, 1889-1903 / Roman Jurkowski. – Olsztyn : UWM, 2019. – 357 p. : iliustr., žml.. – Santr. liet., rus.. – Bibliogr., p. 323-338, ir išnašose. – R-klės: p.345-357. – ISBN 978-83-8100-152-6

P. Stolypinas (1862–1911) – Rusijos ministras pirmininkas valdant carui Nikolajui II. Nors gimė Vokietijoje, P. Stolypinas vaikystę praleido Kalnaberžės dvare (Kėdainių raj.) Paauglystėje su šeima gyveno Vilniuje, čia lankė gimnaziją. Vėliau P. Stolypino biografija taip pat nuolat persipindavo su Lietuva.Nie tylko Litwa : geneza i przebieg upadku ZSRR w roku 1991 / pod redakcją Aleksandra Srebrakowskiego i Grzegorza Straucholda. – Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2017-. – t.1 : iliustr.

Tai tyrimų rinkinys, skirtas SSRS žlugimo kilmei ir eigai. Tyrėjų dėmesys sutelktas į Lietuvą – kaip  respubliką, kuri paskutiniaisiais SSRS egzistavimo metais ypač pabrėždavo savo norą atgauti suverenitetą. SSRS perestroiką lydėjęs tautinis atgimimas palietė ne tik titulines respublikų tautas, bet ir tautines mažumas.