A. Gustaitis: „Maloniausias laikas – dirbti dėl lietuvybės“.

GustaitisAlgirdas Gustaitis – žinomas žurnalistas, kartografas, rašytojas, lietuvių ir prūsų kultūrų tyrinėtojas. A. Gustaitis gimė 1916 m. Gudijoje, Mogiliovo gub., Pečersko dvare, iš ten jo tėvai pasitraukė Pirmojo pasaulinio karo metais. Į Lietuvą A.Gustaitis su tėvais sugrįžo baigiantis karui. Mokėsi gimnazijoje Kaune, ten įsteigė gamtos mylėtojų būrelį, vadovavo savo paties įsteigtam Maironio vardo literatų būreliui. Buvo aktyvus skautas, šaulys. Gyvendamas Kaune išvedė naują pašto karvelių rūšį „Lietuvos auksiniai“, kuriais naudojosi Lietuvos kariuomenė, tačiau per okupaciją jie buvo sunaikinti.

Nuo vaikystės domėjosi knygomis, spauda. Jau nuo 1930 m. jo žurnalistinius darbus spausdino „Lietuvos aidas“, „XX amžius“, „Trimitas“ ir kiti laikraščiai bei žurnalai. 1938 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, lituanistikos studijas, priklausė lietuvių studentų „Jūros“ korporacijai. Nuo 1939 m. tęsė studijas atgautame Vilniaus universitete, įsteigus čia „Jūros“ korporaciją, buvo išrinktas jos vadu. 1998 m. išleista A. Gustaičio knyga apie šią studentų draugiją („Lietuvių studentų korporacija „Jūra“ Lietuvos universitetuose“). SSRS okupavus Lietuvą, A. Gustaitis įsitraukė į pogrindinę veiklą, priklausė Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungai. Buvo vienas iš 1941 m. birželio sukilimo Vilniuje kovotojų ir iniciatorių, siekė kad Lietuvai būtų sugrąžintos jos rytinės žemės.

1944 m. pasitraukė į Vakarus, tačiau niekada neapleido kultūrinės veiklos Lietuvos labui. Kurį laiką gyveno pabėgėlių stovykloje Hanau prie Maino, ten įkūrė ir redagavo sieninį laikraštį „Hanau lietuviai“, buvo kultūrinių reikalų vadovas, daug rašė kitiems lietuvių laikraščiams. 1947 m. emigravo į JAV, ten dirbo juodžiausius darbus žemės ūkio fermoje, Filadelfijos, Čikagos įmonėse, visą laisvalaikį skyrė kultūriniam darbui, vadovavo savaitraščio „Laisvoji Lietuva“ kultūros skyriui.

1955 m. persikėlė į Los Andželą, įsidarbino „Times Mirror Press“ leidykloje. A. Gustaitis nuolat buvo renkamas į Amerikos lietuvių rašytojų, žurnalistų draugijų valdybas, bandė organizuoti Amerikos lietuvių kino studiją, parašė keletą kino filmų scenarijų, keletas iš jų buvo pastatyti („Lietuva – Europos nugalėtoja“, „Profesorius Adomas Varnas“, animaciniai filmai „Kova su gaidžiu“, „Užpuolė bitės“). Rašė knygų ir teatro recenzijas, kelionių įspūdžius, noveles, bendradarbiavo Amerikos ir Lietuvos spaudoje, rašė straipsnius į Lietuvių enciklopediją. 1955 m. tapo Amerikos kino meno akademijos nariu. 1956 m. buvo priimtas į „Hollywood Foreign Press Association“ kino kritikų organizaciją, dalyvaudavo atrenkant pretendentus „Auksinio gaublio“ apdovanojimams. Jis buvo vienintelis asmuo iš Rytų Europos, turintis tokį svarbų postą Holivude.

1956 m. A. Gustaitis drauge su kitais lietuviais rašytojais, dailininkais, architektais, mokslininkais įkūrė „Dailiųjų menų klubą“, kurio metraštininku išbuvo visą organizacijos gyvavimo laikotarpį. Paskutiniaisiais gyvenimo metais savo lėšomis išleido įspūdingos apimties Dailiųjų menų klubo metraštį (2002 m.). Tai unikalus dokumentinis leidinys apie Los Andželo lietuvius menininkus.

Savo lėšomis ir Holivudo komandiruotas, A. Gustaitis aplankė daugelį pasaulio šalių, po kiekvienos kelionės pasirodydavo nauja jo kelionių įspūdžių knyga. Domėjosi Lietuvos istorija, ypač Mažosios Lietuvos likimu, istorinės teisybės apie šį kraštą atstatymu. Išskirtinai domėjosi senais lietuviškais žemėlapiais, nemažai jų yra išspausdinęs su komentarais, stengdamasis rodyti istorines Lietuvos žemių ribas.

A. Gustaičio kultūrinis ir kūrybinis palikimas yra platus ir įvairiapusiškas, liudijantis jo viso gyvenimo veiklą Lietuvos labui.

Su A. Gustaičio darbais kviečiami susipažinti Lituanikos skaitykloje!