Mirė ilgametė Nacionalinės bibliotekos bičiulė dr. Regina G. Narušienė

Dr. Regina Gytė Narušienė (kairėje) su Nacionalinės bibliotekos Lituanistikos skyriaus vadove Silvija Vėlavičiene, 1997 metai. Nacionalinės bibliotekos archyvas.

2022 m. balandžio 25 d., eidama 85 metus, Jungtinėse Amerikos Valstijose mirė teisininkė, buvusi Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) vadovė, mecenatė, visuomenininkė dr. Regina Gytė Narušienė. R. G. Narušienė buvo ilgametė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bičiulė, su biblioteka pradėjusi bendradarbiauti nuo pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metų.

Aktyvi JAV lietuvių bendruomenės veikėja, 1995–2002 metais Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narė, 2006–2012 metais PLB valdybos pirmininkė, Valdovų rūmų paramos JAV komiteto pirmininkė dalyvavo ne viename Nacionalinėje bibliotekoje vykusiame renginyje, iš kurių pirmiausia paminėtinas ilgametės Lietuvos nacionalinės bibliotekos Lituanistikos, vėliau Lituanikos skyriaus vadovės Silvijos Vėlavičienės 2011 metais išleisto straipsnių rinkinio „Draustosios spaudos pėdsakais“ (Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011) pristatymas.

2018 m. spalio 3 d. dr. R. G. Narušienė į Nacionalinę biblioteką sugrįžo su savo sudaryta knyga „Lai gyvuoja laisva Lietuva! JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą“ (Vilnius: Vaga, 2018). Beveik 600 puslapių knygoje skaitytojai supažindinami su įvairių JAV lietuvių institucijų, tarp jų – ir JAV LB, ilgamete veikla Lietuvos labui. 2020 m. pasirodžiusi dar viena dr. R. G. Narušienės knyga, „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt. Pilietybės išsaugojimo pagrindai ir argumentai“ (Vilnius: Mažoji leidykla, 2020), Nacionalinėje bibliotekoje buvo pristatyta virtualiai.  

Dr. Regina Gytė Narušienė per knygos pristatymą Nacionalinėje bibliotekoje, 2018 m. Vygaudo Juozaičio nuotrauka

2021 m. liepos 14 d. Nacionalinei bibliotekai perduotas dr. R. G. Narušienės archyvas. Teisininkės perduotą archyvą sudaro dokumentai, atspindintys jos ilgametį darbą teisės srityje, visuomeninę veiklą, kryptingą domėjimąsi pilietybės klausimu, jo analizę ir tyrinėjimus. Archyvą praturtina Konstitucinio Teismo įstatymai ir nutarimai su PLB įrašais, taisymais, komentarais, dr. R. G. Narušienės straipsniai, knygų parengiamoji medžiaga, šaltiniai bei daugelis kitų dokumentų. Archyvų perdavimo metu dėkodamas už išreikštą pasitikėjimą prof. dr. R. Gudauskas pasidžiaugė, kad archyvas gražiai įprasmina Nacionalinės bibliotekos ilgalaikio bendradarbiavimo su R. G. Narušiene rezultatus.

1936 m. Kaune gimusi R. Narušienė (mergautinė pavardė – Firentaitė) Antrojo pasaulinio karo pabaigoje su šeima pasitraukė į Vakarus. 1949 m. atvyko į JAV.  Studijavo Ilinojaus universite. 1960 m. įgijo teisę verstis advokato praktika. Nuo jaunystės aktyviai dalyvo įvairiose JAV lietuvių visuomeninėse bei kultūrinėse veiklose.

Už nuopelnus Lietuvai Regina Narušienė apdovanota LDK Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, už nuopelnus Katalikų bažnyčiai – Popiežiaus Švento Didžiojo Gregorijaus ordinu.