Besirengiant parodai „Lietuvių išeivijos žiniasklaidos lūžiai po 1990 m.“: A.P.P.L.E ir pažintis su JAV lietuve Amanda Mulioliene

Pasakoja Eglė Karalienė


Bongkarn Thanyakij nuotr. / pexels.com

Besiruošdama planuojamai parodai „Lietuvių išeivijos žiniasklaidos lūžiai po 1990 m.“, ieškojau kontaktų, per kuriuos būtų galima gauti įdomios informacijos. Paieškos mane suvedė su pedagoge, visuomenininke JAV lietuve Amanda Mulioliene. Jau ne vienerius metus p. Amanda administruoja A.P.P.L.E internetinę svetainę. Kreipiausi į ją, tikėdamasi gauti žinių apie informacinį biuletenį „A.P.P.L.E. report to the corps“.

Leidėjas A.P.P.L.E., American Professional Partnership for Lithuanian Education (Amerikos mokytojų pagalba Lietuvos mokyklai) – pelno nesiekianti labdaringa profesinė bendrija. Bibliotekos fonduose teturime vieną informacinio biuletenio numerį. Organizacijos nariai, mokytojai ir aukštųjų mokyklų dėstytojai, kėlė sau tikslą padėti Lietuvos pedagogams įgyvendinti švietimo reformą, atsižvelgiant į pasaulio pedagogikos raidą. Tai buvo ypač aktualu naujai atgimstančiam nepriklausomos Lietuvos švietimui po 50 metų taikytų sovietinių pedagogikos standartų. Kai 1990 m. rudenį JAV lankėsi tuometinis kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys, jis susitiko su A.P.P.L.E iniciatoriais ir kartu su jais tą organizaciją įsteigė.

Nuo 1991 m. iki 2015 m. Lietuvoje kasmet vykdavo 23-jų disciplinų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo vasaros seminarai. Viena itin svarbi ir tuomet visai nauja mokymo sritis buvo kompiuterinis raštingumas. Ją dėstė Amanda bei Algirdas Mulioliai, rengdami ir vasaros, ir žiemos seminarus. Tam, kad amerikiečiai lektoriai su lietuviais lengviau susikalbėtų, p. Amanda parengė ir išleido žodynus matematikai ir kompiuterių informatikai. Ji taip pat parašė vadovėlį, Microsoft Office pamokų ciklą, kurį gaudavo kiekvienas kurso dalyvis. Savo pastangomis ir lėšomis Mulioliai kūrė ir plėtė kompiuterių laboratoriją, kuri keliavo su jais į kursų vietoves. 2000-aisiais metais Mulioliai pasitarę nupirko ir šimtui Lietuvos mokyklų padovanojo suomių bendrovės sukurtą tvarkaraščių sudarymo bei planavimo programą „Mimosa“. Kadangi tokio kiekio buvo negana, minėtosios programos licenciją padovanojo visai Lietuvai ir mokė pedagogus ja naudotis. Muliolių gerų darbų sąrašą dar galima būtų tęsti.

A.P.P.L.E. Dešimtmečio šventė. Obelaitę sodina Amanda Muliolienė ir Shirley Sabo

Ponia Amanda Muliolienė į mano laišką atsiliepė greitai ir apstulbino suteiktos informacijos gausa. Ji atsiuntė beveik visų spausdintų informacinių biuletenių (1991–2015) PDF variantus (vėliau pranešė, kad stengiasi gauti ir originalus), taip pat visus 2010 m. pradėto leisti elektroninio naujienlaiškio „E-zine“ numerius. Dar iš p. Amandos gavau daug išsamios ir įdomios informacijos apie pačią organizaciją ir jos veiklas, skaidrių pristatymus kiekvienam A.P.P.L.E veiklos penkmečiui. Greta viso to – vaizdo ir garso medžiagą, kurioje – įdomiausi organizacijos pirmininkų autentiški pasisakymai. Suprantama, panorau daugiau sužinoti apie pačią p. Amandą. Bet išgirdau tik kuklų atsakymą: „Rašyti apie mane tikrai neverta…“ Dėl to didžiąją pirmiau minėtos informacijos dalį pavyko gauti Nacionalinės bibliotekos e-pavelde sukauptoje spaudoje: apie Amandą ir Algirdą Muliolius rašė „Draugas“, „Dirva“, „Pasaulio lietuvis“. Iš tų straipsnių sužinojau ir itin svarbią žinią: už ilgametį darbą su Lietuvos mokytojais Lietuvos Respublika pagerbė Amandą Muliolienę – apdovanojo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino pirmojo laipsnio medaliu. Apdovanojimą 2001 m. įteikė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Ačiū iškiliems lietuviams! Taip informacijos paieška dovanoja gražių istorijų ir susitikimų su puikiais žmonėmis.