Knyga apie Vincą Kudirką

Parengė Arida Riaubienė


Ruošiantis parodai „Exegi monumentum: Lietuvos rašytojų įamžinimas“ teko peržiūrėti nemažai leidinių apie parodoje pristatomus kūrėjus. Įdomių faktografinių faktų apie tautos atgimimo žadintoją Vincą Kudirką pateikiama 1937 m. literato Juliaus Būtėno parengtoje ir išleistoje knygoje „Vincas Kudirka“[1].

 Juliaus Būtėno leidinio pasirodymas buvo svarbus tarpukario laikotarpio literatūrinio gyvenimo įvykis, apie knygą rašyta to meto periodinėje spaudoje. Keletą žinučių randame dienraštyje „Lietuvos žinios“ (1909–1940).

Atgimimo metais buvo išleistas papildytas ir pataisytas šios knygos variantas: Vincas Kudirka : biografinė apybraiža / Julius Būtėnas. Vilnius : Vyturys, 1988

 Pavyzdžiui, balandžio 3-osios dienos numeryje buvo rašoma: „Neseniai pasirodžiusia knygų rinkoje J. Būtėno knyga apie Vincą Kudirką skaitytojai rodo didelį susidomėjimą. Ypačiai patraukia  knygos išvaizda – nepaprastai originalus viršelis: juodame fone padidintas Kudirkos autografas; tekste daug įdomių fotografijų. Knyga kaštuoja Lt. 6“[2].

Kitame numeryje šios knygos populiarumas tuometinėje Lietuvoje aprašomas taip: „Iš provincijos žmonės siunčia į Kauną pažįstamiems laiškus, kad jiems nupirktų neseniai išėjusią iš spaudos Jul. Būtėno knygą „Vincas Kudirka“, nes tenai knygynuose negali gauti. Tai kondensuota didžio tautos vyro biografija, kurioje iškelta daug naujų faktų ir visa susisteminta, duota plati bibliografija, gausiai iliustruota. 200 psl. didelio formato, kaštuoja Lt. 6–“[3].

1937 m. balandį „Lietuvos žinios“ išspausdino Kauno V. Kudirkos bibliotekos steigėjo ir direktoriaus Vinco Ruzgo parengtą nedidelės apimties apžvalgą „Dr. V. Kudirka“[4]. V. Ruzgas apie naują knygą atsiliepė palankiai, pabrėžė jos išskirtinumą ir naujumą: „Autorius labai gerai pasielgė, duodamas daugiau mažiau kondensuotą V. Kudirkos biografiją, daugiau dėmesio kreipdamas į naujos medžiagos rinkimą. Sudėjęs ir apibendrinęs su jau paskelbta medžiaga, atitinkamai ją apdorojęs, davė darnią, lengva kalba parašytą biografiją. Čia nerandame išsemiamos Kudirkos raštų kritikos, nei išsemiamos tų laikų gyvenamos ekonominės bei visuomeniniai kultūrinės aplinkos. Tačiau čia to trūkumo nesijaučia“[5]. Straipsnelio autorius rekomendavo knygą paskaityti „[…] besimokinančiai jaunuomenei, kuri nerimastaudama ieško būsimam savo gyvenimui pavyzdingų idealų“[6]. „Lietuvos žinių“ skaitytojams buvo papasakota apie įdomias leidinio pasirodymo aplinkybes. Pasirodo, norėdamas išleisti šią knygą, Julius Būtėnas kreipėsi į kelis stambesnius knygų leidėjus, tačiau šie „[…] jam pareiškę, jog su tokia knyga esą biznio nepadarysi ir atsisaką ją išleisti“[7]. Ruzgas rašė, kad knygos autorius pats pasiryžo išleisti knygą apie Vincą Kudirką „[…] nes jis tikįs, jog šiais laikais vis tik turi atsirasti to mūsų tautos idealisto pasekėjų jei ne iš patentuotų patriotų, tai bent iš idealiniai nusiteikusios jaunuomenės tarpo, kuri savo centais prisidės jei ne apmokėti autoriaus darbą, tai nors spaudos išlaidoms padengti“[8].

Vėliau informacinės žinutės apie knygą „Vincas Kudirka“ (1937) buvo papildomos duomenimis apie knygos viršelio apipavidalinimą: „Įdomi ir turtinga J. Būtėno knyga apie Vincą Kudirką dabar gaunama visuose knygynuose. 200 pusl. didelio formato, su daug gražių fotografijų iš šio didžio žmogaus gyvenimo, originalus dail. I. Trečiokaitės viršelis. Kaštuoja Lt. 6.“[9].

Norėdamas populiarinti leidinį tarp skaitytojų, dienraštis „Lietuvos žinios“ taip pat informavo, kad Draugijos užsienio lietuviams remti iniciatyva beveik šimtas J. Būtėno knygos „Vincas Kudirka“ egzempliorių buvo išsiųsta į Pietų Ameriką. 1937 m. liepos 3-iosios dienos numeryje buvo rašoma: „Prieš kurį laiką DULR išsiuntė arti šimto egz. J. Būtėno knygos „Vinco Kudirkos“ į P. Ameriką. Knygos gražiai įrištos ir bus įteiktos mokiniams, baigusiems lietuvių pradžios mokyklas, kaip dovana. Šią knygą dabar jau skaito anapus Atlanto, o tamsta ar ją įsigijai?“[10].

Įdomu pastebėti tai, kad Atgimimo metais buvo išleistas papildytas ir pataisytas šios knygos variantas[11].


[1] Būtėnas, Julius. Vincas Kudirka.[Kaunas]: Autoriaus leidinys,1937. 198,[1] p.,[16] iliustr., faks., nat., portr., lap.

[2] „Vincu Kudirka“ domisi. Lietuvos žinios, 1937, bal.3, nr. 73, p. 10.

[3] Ar įsigijai „Vincą Kudirką“? Lietuvos žinios,1937, bal. 7, nr. 75, p.7.

[4] Ruzgas, Vincas. Dr. V. Kudirka. Lietuvos žinios, 1937, bal.10, nr. 79, p. 5.

[5] Ten pat.

[6] Ten pat.

[7] Ten pat.

[8] Ten pat.

[9] Vincas Kudirka kiekvienuose namuose. Lietuvos žinios, 1937, geg.3, nr. 98, p. 7.

[10] Vincas Kudirka į Ameriką. Lietuvos žinios, 1937, liepos 3, nr. 147, p. 5.

[11] Būtėnas, Julius. Vincas Kudirka. Vilnius: Vyturys,1988. 206, [2] p.,[16] iliustr. portr., faks. lap.