„Eglyno snieguolės“ ir kitos veikliosios JAV lietuvės

Parengė Dalia Cidzikaitė


Skyrius „Moterų gyvenimas“ Čikagoje leidžiamame katalikiškame dienraštyje Draugas atsirado 1949 metais. Viena iš trijų skyrių redagavusių redaktorių, Stasė E. Semėnienė, rašo, jog jis „gimė“ su kunigo dr. Juozo Prunskio, nepriklausomoje Lietuvoje leisto laikraščio XX amžius redaktoriaus, atėjimu į Draugą ir jam tapus šeštadieninio priedo „Mokslas, Menas, Literatūra“, dar žinomo kaip kultūrinis priedas, redaktoriumi.

Semėnienė prisimena, jog vos pradėjus redaguoti „Moterų gyvenimą“ pirmasis jos rūpestis buvo „nutiesti draugiškumo bei bendradarbiavimo tiltą su vietinėmis lietuvėmis“, t. y. ankstesne lietuvių emigrančių banga. Naujosios redaktorės geros intencijos pasiteisino, į skyrių su entuziazmu rašė senosios kartos visuomenininkės, ypač tos, kurios aktyviai dalyvavo visuomeninėje tiek lietuvių, tiek amerikiečių veikloje. Metams bėgant, skyriuje atsirado ir informacijos apie Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių veiklą.

„Moterų gyvenimas“ tapo daugybės lietuvių moterų visuomeninių organizacijų veiklos veidrodžiu, ir ne tik katalikiškų. Vartydama Drauge šio skyriaus puslapius, skyrelyje „Iš moterų veiklos“ (kitais kartais – „Iš moterų pasaulio“ arba „Pas mus“) suskaičiavau beveik 30 lietuviškų moterų organizacijų. Remiantis 1965 metais skyriuje paskelbta informacija, JAV tuo metu veikė 56 lietuvių moterų organizacijos (Z. Juškevičienė, „Moterų organizacijų atstovių sąskrydis“. Draugas. 1958 m. balandžio 12 d.). Tai labiau žinomos: Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Moterų sąjunga, Pabaltijo Moterų Taryba, Chicagos Lietuvių Moterų Klubas, D. L. K. Birutės Draugija, arba Birutietės, Moterų Vienybės Klubas, Lietuvos Dukterų Draugija, SLA Moterų kuopa; mažiau žinomos: Šv. Teresės Kūdikėlio Jėzaus Draugija, Lietuvių Moterų Draugija „Apšvieta“, Lietuvių Gailestingųjų Seselių Sąjunga, Don Varno Amerikos legiono posto #986 pagalbinis moterų vienetas, Nekaltai Pradėtos Marijos Seserų rėmėjų draugija, Putnamo seselių rėmėjų draugija, Lietuvių dantų gydytojų sąjunga, Illinois lietuvių gydytojų pagalbinė moterų draugija; vėliau atsiradusios: Lietuvių Moterų Klubų Federacija (įkurta Vokietijoje 1947 metais), Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos Žmonų klubas (įkurtas 1958 m.), Balzeko lietuvių kultūros muziejaus moterų vienetas (vėliau – gildija; įkurta 1969 m.), Jaunesniųjų moterų rašytojų draugija (klubas?) (įkurta 1972 m.?), Čikagos lietuvių dailininkių sąjunga (įkurta 1972 m.), Jaunimo centro Moterų klubas, Lithuanian Junior League („Gintaro“ baliaus buvusių debiutančių vienetas; įkurtas 1972 m.?), Pasaulio moterų šalpos organizacija Lietuvai „Women for Lithuania“ (įkurta 1990 m.) ir kitos. Netgi aptikau moterų grupę, pasivadinusią „Eglyno snieguolėmis“. Tai JAV gimusių trijų kartų moterys, puošusios eglutę Čikagos Mokslo ir pramonės muziejuje.

Taigi lietuvę „Moterų gyvenime“ pirmiausia apibrėžė jos visuomeninė veikla, dalyvavimas organizacijoje, daugeliu atvejų – daugiau nei vienoje iš jų. Būtent į tokią lietuvę buvo nukreiptas laikraščio skyriaus redakcijos žvilgsnis, jai skiriama daugiausia dėmesio.