Jerzy Władysławas Giedroyćas: ikikarinė veikla

Parengė Vytautas Smilgevičius


Zebrowski_Jerzy GiedroycJerzy Władysławas Giedroyćas (Jurgis Vladislovas Giedraitis) (1906‑2010) – vienas ryškiausių XX a. Lenkijos intelektualų. Kilęs iš Lietuvos bajorų politikas, teisininkas, publicistas, rūpinosi harmoningais Lenkijos santykiais su kaimynais, daug dėmesio skyrė draugiškiems Lenkijos ir Lietuvos, lietuvių ir lenkų santykiams, rėmė Lietuvos kovą dėl nepriklausomybės, jo įkurtas fondas remia Lietuvos mokslininkų studijas Paryžiuje. 2012 m. Krokuvoje išleista M. Żebrowskio knyga Jerzy Giedroyć. Życie przed „Kulturą“ (Jerzy Władysławas Giedroyćas. Gyvenimas iki „Kultūros“) – naujas veikalas apie žymų Lenkijos ir Lietuvos veikėją.

Apie J. Giedroyćą parašyta nemažai knygų, išleista jo atsiminimų (Autobiografija na cztery ręce. Warszawa, 1994), laiškų,  knygų apie jo ryšius su Ukraina, Baltarusija, konferencijų, skirtų „Kultūrai“ ir J. Giedroyćui, medžiaga. Lietuviškai išleisti J. Giedroyćo laiškai. Knygų daug, straipsnių nemažai. Kuo gi išskirtina būtent ši knyga?

Tai – gyvai, įdomiai parašyta biografija. Tarsi prieš akis matome J. Giedroyćo tėvus, jų gyvenimą Minske, jaunojo Jerzio vaikystės aplinką: nerūpestingus žaidimus, mokslą, po to I pasaulinio karo atneštus vargus: evakuaciją į Rusiją, 1917‑18 m. revoliucinius įvykius ir repatriaciją į Lenkiją, J. Giedroyćo asmenybės brandą, jo politinių pažiūrų kaitą, dalyvavimą patriotinėje veikloje per II pasaulinį karą. Knygos tekstas remiasi J. Giedroyćo atsiminimais, daugybe nuotraukų, dokumentų kopijomis. Autorius bando perteikti veikiančių asmenų mintis, jausmus, gyvai parodo to meto politinę aplinką. Matome palyginti jauną žmogų, paprastą kariuomenės šaulį, ministerijos darbuotoją, radikalaus jaunimo leidinio redaktorių. Matome jį ir kitų žmonių  (draugų, oponentų) akimis, teisų ir klystantį, optimistišką ir liūdintį, draugaujantį ir pykstantį.  Žmogų, kuris tik vėliau taps legenda, vienijančia daugelį tautų ir valstybių.

Biografijas paprastai sunku skaityti: daug faktų, skaičių, nuorodų, objektyviai išnarstytų kiekvienos dienos faktų. Ši biografija – kitokia. Ji įdomi, įtraukianti, ją priimi kaip gyvą pasakojimą. Norintiems išgirsti, kuo kažkada eksperimentavo Kunigaikščiu arba Redaktoriumi vadintas J. Giedroyćas, kelintą valandą keldavosi, kodėl su žmona skyrėsi Vilniuje ir už kokį straipsnį buvo nubaustas slaptu 14 dienų namų areštu – siūlau perskaityti aptariamą knygą.