Studentų varpininkų leidinys „Kelkite! Kelkite! Kelkite!“

Paruošė Arida Riaubienė


Kelkite!Kelkite!Kelkite!, 1935, rugsėjo 15 d. numeris, p. 3

Ruošiantis parodai „Exegi monumentum: Lietuvos rašytojų įamžinimas“ domėtasi įvairiomis rašytojų įamžinimo formomis. 

Pagerbiant Vinco Kudirkos atminimą, 1923–1930 m. Kaune veikė Lietuvos studentų, nuo 1930 – VDU studentų „Varpo“ draugija, kurios tikslas buvo šviesti jaunimą, ugdyti tautinę ir politinę savimonę, propaguoti demokratijos ir asmens laisvės idėjas. Varpininkai 1932–1935 ir 1938 m. leido laikraštį „Kelkite! Kelkite! Kelkite!“. Leidinį  1932 m. redagavo Elena Gineitienė, 1933 – Juozas Vaišnoras, 1935 – Antanas Rūkas, 1938 – Elena Vesputaitė. Išlikusiuose laikraščio numeriuose, be varpininkams aktualios medžiagos, spausdinami Vinco Kudirkos eilėraščiai ir jų ištraukos, šiokūrėjo portretas, paminklo Naumiestyje nuotrauka. Trumpai apžvelgsime kai kuriuos laikraštyje publikuotus straipsnius.

Pirmasis laikraščio numeris pasirodė 1932 m. spalio 31 d. Kadangi laikraščio pasirodymas buvo susijęs su studentų atstovybės rinkimais, šiame numeryje pateikta nemažai straipsnių apie atstovybės reikšmę studentų gyvenime. Straipsnyje „Daugiau teisių!“ buvo rašoma, kad „Tik turįs teisių ir gerbiąs bei vertinąs jas studentas bus sau žmogus, o ne pataikūnas ir bliūdlaižis“[1]. Vienkartiniame leidinyje daug dėmesio buvo skiriama „Varpo“ draugijos garbės nariams – Kaziui Griniui ir Petrui Leonui. Pavyzdžiui, Kazys Grinius[2] su skaitytojais pasidalijo atsiminimais iš Rusijos studentų gyvenimo[3]. Laikraščio leidėjai taip pat parengė interviu su VDU Teisių fakulteto dekanu Petru Leonu. Profesorius, atsakydamas į laikraščio korespondento klausimus, kokie yra svarbiausi studentų atstovybės uždaviniai, pabrėžė, kad pirmiausia atstovybė turėtų rūpintis studentų namų įsteigimu, neturtingų moksleivių šelpimu, ryšių su užsienio studentais palaikymu[4]. „Varpo“ draugijos narys Alfonsas Gineitis straipsnyje „Kuriuo keliu?“ priminė, kad VDU veikia apie 70 studentų organizacijų. Neretai studentai, eikvodami laiką ir energiją, pereina iš vienos organizacijos į kitą. A. Gineitis rašė: „<…> mūsų didelė dalis studentų apleidžia galinčią auginti gražiausius vaisius dirvą, o ieško naujos, nežinia, ką žadančios“[5]. Straipsnio autorius išreiškia apgailestavimą, kad studentija tarsi pamiršta Kudirkos žodžius: „Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus ir dirvos neapleisk!“. Šiame straipsnyje taip pat apžvelgiamos VDU veikiančios studentų organizacijų programos. Pavyzdžiui, apie varpininkus rašoma: „Varpininkai nuoširdūs demokratai. Lygiai taip pat jie ir nuoširdūs savo tautos mylėtojai. Jiems tautiškumas ne arkliukas, kaip „tautiškojo plauko“ studentams, bet vienas iš trijų jų ideologijos pagrindų“[6].

1933 m. rugsėjį, pasirodžius antrajam laikraščio „Kelkite! Kelkite! Kelkite!“ numeriui, spauda rašė, kad „šiame leidiny yra daug įdomių straipsnių tiek varpininkui, tiek nevarpininkui“[7]. Leidinyje buvo dalijamasi įspūdžiais iš kelionės į Tarptautinės studentų sąjungos kongresą Venecijoje,  rašoma apie užsienio studentų gyvenimą, spausdinama studentų  kūryba. Laikraščio puslapiuose studentai samprotavo  apie tautiškumą ir jo ugdymą.

Trečiajame „Kelkite! Kelkite! Kelkite!“ numeryje supažindinama su 1935 m. įkurta VDU studentų varpininkų sąjunga, į kurios sudėtį įėjo VDU studentų „Varpo“ draugija, studentų varpininkų korporacija Žalgiris“, studentų medikų varpininkų korporacija „Ąžuolas“ ir studenčių moterų korporacija „Rimtis“. Šiame numeryje taip pat spausdinama ištrauka „Vincas Kudirka – studentas“ iš Juliaus Būtėno tuo metu rengtos monografijos „Vincas Kudirka“, kuri buvo išleista 1937 m.

Ketvirtajame laikraščio „Kelkite! Kelkite! Kelkite!“ numeryje  buvo aptariami jau anksčiau minėtos Varpininkų sąjungos darbai – referatų, paskaitų skaitymas, viešų minėjimų organizavimas. Buvo rašoma, kad „<…>  varpininkai gyvai reaguoja į visus mūsų valstybinio gyvenimo klausimus ir drįsta dėl jų atvirai pasisakyti“[8]. Rašant apie studentų medikų korporaciją „Ažuolas“, pastebima, kad šią studentų organizaciją finansiškai parėmė Susivienijimas lietuvių Amerikoje. Ypač buvo akcentuojami Amerikos lietuvio gydytojo Andriaus Liucijono Graičiūno nuopelnai. Paskutiniajame laikraščio „Kelkite! Kelkite!Kelkite!“ numeryje buvo rašoma ir apie Klaipėdos prekybos institute įsteigtą  studentų varpininkų korporaciją „Granitas“, studentai dalijosi prisiminimais apie neseniai mirusį profesorių, varpininkų garbės narį Petrą Leoną.

Varpininkų laikraščiui „Kelkite! Kelkite! Kelkite!“ teko „turėti reikalų“ ir su cenzūros valdininkais. Tai leidžia teigti  pirmojo numerio gale esantis įrašas: „Karo cenzūros leista“. Antrasis laikraščio numeris, kuris pasirodė lygiai po metų, buvo karo komendanto konfiskuotas, jo atsakingasis redaktorius J. Vaišnoras nubaustas 500 litų bauda arba 1 mėnesio kalėjimo[9]. Cenzūros valdininkų darbo pėdsakų esama laikraštyje išspausdintame straipsnyje „Prof. Leonui apleidžiant universitetą“[10]. Viešpataujant autoritariniam režimui, cenzūra negalėjo praleisti minėtame straipsnyje akcentuotų kai kurių Petro Leono asmens savybių: tolerancijos, demokratiškumo, tiesos paieškų. Nepageidaujamos šio straipsnio eilutės buvo užtušuotos tarsi ornamentine juostele.  

Kaip ir kituose tarpukario leidiniuose, taip ir laikraštyje „Kelkite! Kelkite! Kelkite!“ buvo spausdinami reklaminiai skelbimai. Pavyzdžiui, Kaune veikę „Vokiečių“ ir Dovydo Gutmano knygynai kvietė studentus už mažą kainą nuomotis studijoms reikalingas knygas. „Spaudos fondas“ pranešė, kad bendrovės knygynuose visus VDU leidinius galima nusipirkti 50 procentų pigiau. O seniausia studentiška valgykla „Studentai“, įsikūrusi Gedimino gatvėje, kvietė papietauti už 1 litą.

Išsamiau susipažinti su vienkartinio leidinio „Kelkite! Kelkite! Kelkite!“ numeriais galima čia:

https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=98225

https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=98224

https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=98223

https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=98222


[1] Daugiau teisių! Kelkite! Kelkite! Kelkite!,1932, spal. 31, p. 1.

[2] 1891–1892 m. studijuodamas mediciną Maskvos universitete, Kazys Grinius buvo Maskvos lietuvių studentų draugijos pirmininkas.

[3] J. V. „Įdėja katakombose gaji“: Lietuvių tautos atgimimo veterano „Varpo“ d-jos Garbės nario dr. K. Griniaus atsiminimų pluoštelis iš Rusijos studentų gyvenimo. Kelkite! Kelkite! Kelkite!, 1932, spalio 31, p. 1.

[4] Teisių fakulteto dekanas, senas varpininkas „Varpo“ dr-jos garbės narys aktualiais studentijos reikalais. Kelkite! Kelkite! Kelkite!, 1932, spalio 31, p. 1.

[5] A. G-tis. Kuriuo keliu? Kelkite! Kelkite! Kelkite!, 1932, spalio 31, p. 3.

[6] Ten pat.

[7] Kelkite! Kelkite! Kelkite! Lietuvos žinios, 1933, lapkr. 3, nr. 250, p. 3.

[8] Studentai varpininkai universitete ir Prekybos institute. Kelkite! Kelkite! Kelkite!, 1938, rugs. 15, p. 3.

[9] Nubausti studentai – redaktoriai. Lietuvos žinios, 1933, lapkričio 17, nr. 262, p. 6.

[10] Prof. Leonui apleidžiant universitetą. Kelkite! Kelkite! Kelkite!,1933, rugs. 15, p. 2.